วิธีการชำระค่าลงทะเบียน
1. เข้าสู่ระบบ
2. เลือกเมนู จัดการค่าลงทะเบียน
3. ปริ๊นใบลงทะเบียนและโอนเงิน กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และชำระเงินค่าลงทะเบียนตามแบบฟอร์ม
    การชำระค่าลงทะเบียนมี 2 รอบ ดังนี้ 
    3.1 รอบก่อนกำหนด (Early Bird Rate) ชำระในระหว่างวันที่ 1 - 25 พฤษภาคม 2564
    3.2 รอบปกติ (์Normal Rate) ชำระในระหว่างวันที่ 26 พฤษภาคม - 9 กรกฎาคม 2564
4. แนบไฟล์ ใบลงทะเบียน หลักฐานการโอนเงิน หลักฐานแสดงความเป็นนักศึกษา(กรณีนักศึกษา) Word. หรือ JPG. ในระบบ
5. กดบันทึกข้อมูล
6. รอการออกใบเสร็จรับเงินและจัดส่งทางไปรษณีย์
 
หมายเหตุ:
1. ผู้นำเสนอผลงานและผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องชำระเงินค่าลงทะเบียน โดยชำระค่าลงทะเบียนรอบก่อนกำหนด (Early Bird Rate) ภายในระว่างวันที่ 1 - 25 พฤษภาคม 2564
2. อัตรานี้รวมค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม อาหารกลางวัน เอกสารประกอบการประชุม และอื่นๆ
3. กรณีที่ผู้สมัครเข้าร่วมงานและไม่สามารถมานำเสนอผลงานได้ สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอสงวนสิทธิ์ ที่จะไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนไม่ว่ากรณีใดๆ 
4. นักศึกษาภายนอก เลือกประเภทผู้ลงทะเบียนอัตรานักศึกษา และแนบสำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา
5. ผู้เขียนจำนวนอย่างน้อย 1 ท่านของแต่ละบทความต้องชำระค่าลงทะเบียน
 
การเลือกประเภทการลงทะเบียน
        - ผู้ที่ลงทะเบียนเพื่อนำเสนอบทความ ให้เลือกช่องเข้าร่วมการประชุมและนำเสนอผลงาน
        - ผู้ที่ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมงานทั่วไปสำหรับบุคลากรภายนอก ให้เลือกลงทะเบียนที่ช่อง เข้าร่วมประชุมและไม่นำเสนอผลงานวิจัย 
        - ผู้ที่ลงทะเบียนกรณีนักศึกษาภายนอก ให้เลือกลงทะเบียนอัตรานักศึกษา และแนบสำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา 
        - บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ไม่มีค่าใช้จ่าย
        - สำหรับ ผู้วิจัยร่วม ให้ลงทะเบียนช่อง "เข้าร่วมประชุมและไม่นำเสนอผลงานวิจัย"