1. เครือข่ายสหวิทยาการแห่งราชบัณฑิตยสภา ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
2. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
3. สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
4. กระทรวงวัฒนธรรม
5. สมาคมสหวิทยาการเพื่อการวิจัย
6. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
7. มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
8. มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
9. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
10. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
11. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
12. มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
13. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
13. มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
14. วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
15. วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ
16. โรงพยาบาลนครปฐม