1
อาจารย์ ดร.วิรัตน์
ปิ่นแก้ว
ประธานกรรมการ
2
รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรศักดิ์
อาลัย
รองประธานกรรมการ
3
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย  
เปียถนอม
กรรมการ
4
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล    
มรรควิบูลย์ชัย
กรรมการ
5
ผู้ช่วยศาสตราจารย์การุณย์  
ด่านประดิษฐ์
กรรมการ
6
อาจารย์ชัยยุธ    
มณีรัตน์
กรรมการ
7
ศาสตราจารย์ ดร.ปิยะ
โควินท์ทวีวัฒน์
กรรมการ
8
รองศาสตราจารย์ ดร.ชำนาญ 
รอดเหตุภัย
กรรมการ
9
รองศาสตราจารย์  ดร.เกศินี  
ประทุมสุวรรณ
กรรมการ
10
รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะพร  
ตันณีกุล
กรรมการ
11
รองศาสตราจารย์ ดร.จิตติรัตน์ 
แสงเลิศอุทัย
กรรมการ
12
รองศาสตราจารย์ ดร.จักรพงษ์ 
แก้วขาว
กรรมการ
13
รองศาสตราจารย์ ดร.วิฑูรย์ 
พึ่งรัตนา
กรรมการ
14
รองศาสตราจารย์ ดร.สันติ 
กูลการขาย
กรรมการ
15
รองศาสตราจารย์ ดร.พิชญาภา  
ยืนยาว
กรรมการ
16
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมสุภาว์ 
จันทนะโสตถิ์
กรรมการ
17
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ 
อู่สุวรรณ
กรรมการ
18
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวจี 
ยะสะกะ
กรรมการ
19
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิติพันธ์ 
บุญอินทร์
กรรมการ
20
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภรัตน์  
ทัศน์เจริญ
กรรมการ
21
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติพงษ์  
เสียงเสนาะ
กรรมการ
22
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยศกิต 
เรืองทวีป
กรรมการ
23
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรินทร์ 
ศรีปัญญา
กรรมการ
24
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณวิชชา 
อ่อนใจเอื้อ
กรรมการ
25
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันเพ็ญ 
จันทรังษี
กรรมการ
26
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์  
เฮงพระพรหม
กรรมการ
27
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไก้รุ่ง 
เฮงพระพรหม
กรรมการ
28
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภรัณยา 
ปาลวิสุทธิ์
กรรมการ
29
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษณีย์ 
ภักดีตระกูลวงศ์
กรรมการ
30
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล  
สิมาเลาเต่า
กรรมการ
31
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุบลรัตน์ 
ศิริสุขโภคา
กรรมการ
32
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล 
ผู้มีจรรยา 
กรรมการ
33
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไรวรรณ 
ศรีไชยเลิศ
กรรมการ
34
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาดา  
แสงดวงดี
กรรมการ
35
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เดช  
ธรรมศิริ
กรรมการ
36
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติกร  
สุนทรานุรักษ์
กรรมการ
37
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤติยา  
รุจิโชค
กรรมการ
38
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัณฑ์ธิมา 
นิลทองคำ
กรรมการ
39
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัณหกฤษณ์ 
บุญช่วย
กรรมการ
40
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์  
พูลสวัสดิ์
กรรมการ
41
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพิชฌาย์ 
จินดาวัฒนภูมิ
กรรมการ
42
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรวิชญ์ 
วงศ์สอาด
กรรมการ
43
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะวรรณ 
ปิ่นแก้ว
กรรมการ
44
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินตนา 
ศิริธัญญารัตน์
กรรมการ
45
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันท์นภัส 
นิยมทรัพย์
กรรมการ
46
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภาภรณ์   
ยอดสิน
กรรมการ
47
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เรียม  
นมรักษ์
กรรมการ
48
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วริยา 
จันทร์ขำ
กรรมการ
49
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรางคณา 
สายสิทธิ์ 
กรรมการ
50
ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพรภัทร 
ยอดแก้ว
กรรมการ
51
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตรภณ  
สุนทร
กรรมการ
52
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัลลี  
นวลหอม
กรรมการ
53
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรศักดิ์  
ลีละพัฒนา
กรรมการ
54
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณี  
สุจจิตร์จูล
กรรมการ
55
อาจารย์ ดร.นิพล  
เชื้อเมืองพาน
กรรมการ
56
อาจารย์ ดร.รุ่งนภา  
เพ่งรุ่งเรืองวงษ์
กรรมการ
57
อาจารย์ ดร.ประพนธ์  
เล็กสุมา
กรรมการ
58
อาจารย์ ดร.มัชฌิมา 
อุดมศิลป์
กรรมการ
59
อาจารย์ ดร.เสาวณี  
คงศรี
กรรมการ
60
อาจารย์ ดร.ปิยะชาติ 
มีจิตรไพศาล
กรรมการ
61
อาจารย์ ดร.วัชรินทร์ 
ราชนิยม
กรรมการ
62
อาจารย์ ดร.วรเชษฐ์ 
อุทธา
กรรมการ
63
อาจารย์ ดร.เกล้ากัลยา 
ศิลาจันทร์
กรรมการ
64
อาจารย์ ดร.ไกยสิทธิ์  
อภิระติง
กรรมการ
65
อาจารย์ ดร.สุมาลี 
สุนทรา
กรรมการ
66
อาจารย์ ดร.มนัสนิต 
ใจดี 
กรรมการ
67
อาจารย์ ดร.วิมาน 
ใจดี  
กรรมการ
68
อาจารย์ ดร.ปถมาภรณ์ 
ไทยโพธิ์ศรี
กรรมการ
69
อาจารย์ ดร.ภานุวัฒน์ 
ศรีไชยเลิศ
กรรมการ
70
อาจารย์ ดร.จรินทร 
อุ่มไกร
กรรมการ
71
อาจารย์ ดร.ภารณี 
นิลกรณ์
กรรมการ
72
อาจารย์ ดร.พงศ์สฎา  
เฉลิมกลิ่น
กรรมการ
73
อาจารย์ ดร.กนกพัชร  
กอประเสริฐ
กรรมการ
74
อาจารย์ ดร.ศานติ 
ดิฐสถาพรเจริญ
กรรมการ
75
อาจารย์ ดร.ดวงใจ 
คงคาหลวง
กรรมการ
76
อาจารย์ ดร.จันจิราภรณ์ 
ปานยินดี
กรรมการ
77
อาจารย์ ดร.จุฑามาส  
ศรีชมภู
กรรมการ
78
อาจารย์ ดร.นภาเดช   
บุญเชิดชู
กรรมการ
79
อาจารย์ ดร.ณัฐวรรณ 
พุ่มดียิ่ง
กรรมการ
80
อาจารย์ ดร.ธีรวุธ 
ธาดาตันติโชติ
กรรมการ
81
อาจารย์ ดร.วันเพ็ญ 
แวววีรคุปต์
กรรมการ
82
อาจารย์ญาณภัทร 
ยอดแก้ว
กรรมการ
83
อาจารย์วลัยลักษณ์  
อมรสิริพงศ์
กรรมการ
84
อาจารย์ดวงจิตร 
สุขภาพสุข
กรรมการ
85
อาจารย์อุมาพร  
สิทธิบูรณาญา
กรรมการ
86
อาจารย์สนธยา  
โจมกัน
กรรมการ
87
อาจารย์ไพรินทร์ 
มากเจริญ
กรรมการ
88
อาจารย์สุวภา  
จรดล 
กรรมการ
89
อาจารย์ณรงค์วรรษ 
บุญมา
กรรมการ
90
อาจารย์ถิรนันท์ 
ประทุม
กรรมการ
91
อาจารย์แก้วใจ 
อาภรณ์พิศาล
กรรมการ
92
อาจารย์สุขสวัสดิ์ 
แซ่ลิ่ม
กรรมการ
93
อาจารย์วินัย 
เพ็งภิญโญ
กรรมการ
94
อาจารย์วาร์ธินีย์ 
แสนยศ
กรรมการ
95
อาจารย์กมลภู 
ถนอมสัตย์
กรรมการ
96
อาจารย์ทัศนีย์ 
ตริศายลักษณ์
กรรมการ
97
อาจารย์นงนุช 
เชาวน์ศิลป์
กรรมการ
98
อาจารย์วรรณา
พ่วงพร้อม
กรรมการ
99
อาจารย์ชิราวุธ  
ปุญณวิช
กรรมการ
100
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์พงศ์  
ป้อมปราณี
กรรมการและเลขานุการ
101
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุมาพร  
อาลัย
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
102
นายจิรันดร
บู๊ฮวดใช้
ผู้ช่วยเลขานุการ
103
นางสาวนุชจรี
สามงามอินทร์
ผู้ช่วยเลขานุการ
104
นางสาวพิมลพรรณ
แซ่เหลี่ยว
ผู้ช่วยเลขานุการ
105
นางสาวสุภสิตา
นาคปาน
ผู้ช่วยเลขานุการ
106
นางสาวศิรินทรา
ปรางเปรมปรี 
ผู้ช่วยเลขานุการ
107
นางสาวลัดดา 
เข็มนาค
ผู้ช่วยเลขานุการ