Statistics Statistics
18189
Online User Online1
Today Today50
Yesterday Yesterday171
ThisMonth This Month5,504
LastMonth Last Month7,283
ThisYear This Year18,189
LastYear Last Year0

 

 


 

 

 

รองศาสตราจารย์ พันเอก ดร. เศรษฐพงค์  มะลิสุวรรณ
ผู้เชียวชาญด้านดิจิตอล
บรรยายเรื่อง "โลกยุคหน้ากับเทคโนโลยีดิจิทัล ทิศทางและความท้าทาย"

 

 

 

 

 

 

 

ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์  สุวรรณสวัสดิ์
อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
บรรยายเรื่อง “ทำอย่างไร ถ้าอยากอยู่รอดในโลก Disruptive”

 

 

 

 

 


1.  หลักการและเหตุผล

     มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มีภารกิจที่สำคัญภารกิจหนึ่งคือภารกิจงานวิจัย โดยมหาวิทยาลัย มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ และบุคลากรดำเนินการวิจัยเพื่อพัฒนางานท้องถิ่น สังคม และประเทศชาติ นอกจากนั้นมหาวิทยาลัยยังจัดให้มีงานประชุมวิชาการอย่างต่อเนื่อง โดยครั้งนี้จัดเป็นครั้งที่ 11 ภายใต้แนวคิด “วิจัยสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสังคมไทย สู่ Disruptive Society ในระหว่างวันที่ 11 – 12  กรกฎาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนทางวิชาการระหว่างคณาจารย์ นักศึกษา นักวิจัย และนักวิชาการ ทั้งจากหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อนำเสนอแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ทางวิชาการจากงานวิจัย อันจะนำไปสู่แนวคิด และแนวปฏิบัติ และเกิดเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการด้านวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ ทั้งนี้ ย่อมชี้ชัดถึงความเป็นเลิศ อันเป็นเป้าหมายสูงสุดของสถาบันอุดมศึกษา และสอดรับกับหลักการของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ที่กำหนดไว้อย่างชัดเจนว่า การตีพิมพ์ผลงานของคณาจารย์ทางวิชาการที่มีมาตรฐานเป็นเกณฑ์ชี้วัดที่ประกันคุณภาพอันสำคัญประการหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา

2.  วัตถุประสงค์

      1. เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ทางวิชาการจากงานวิจัย อันจะนำไปสู่แนวคิด และแนวปฏิบัติ ของอาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมกับอาจารย์หรือนักวิจัยหน่วยงานภายนอก
      2.เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ ให้มีผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ และเกิดการยอมรับในแวดวงวิชาการ

      3.เพื่อกระตุ้นให้นักวิชาการ คณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และผู้เกี่ยวข้องได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ตลอดจนข้อคิดเห็นในการพัฒนางานวิจัยอันจะทำให้เกิดงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

3. รูปแบบการจัดกิจกรรม
     1.การบรรยายพิเศษทางวิชาการ
     2.การนำเสนอผลงานภาคบรรยาย (Oral Presentation)
     3.การนำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation)
 
4. กลุ่มเป้าหมายการดำเนินงาน 
    นักวิจัย นักวิชาการ อาจารย์ นิสิต นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ และหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และบุคลากรทั่วไป

5. กำหนดการและกิจกรรม

กิจกรรม กำหนดการ
เปิด - ปิดรับบทความ (Full Paer)
ตั้งแต่บัดนี้   30  เมษายน  2562
ขยายระยะเวลารับบทความ 15  พฤษภาคม 2562
แจ้งผลการพิจารณาบทความ  31  พฤษภาคม  2562
ส่งบทความแก้ไขฉบับสมบูรณ์  10  มิถุนายน  2562
วันสุดท้ายการชำระค่าลงทะเบียน (Early Bird Rate) 1 – 10  มิถุนายน  2562
วันสุดท้ายการชำระค่าลงทะเบียน (Normal Rate) 11  มิถุนายน – 12  กรกฎาคม  2562
นำเสนอผลงาน 11 – 12  กรกฎาคม  2562
 
6.สาขาที่เปิดให้นำเสนอผลงาน
กลุ่มวิทยาศาสตร์  
1.ชีววิทยา เกษตร และอาหาร
2.วิทยาศาสตร์กายภาพ 
3.คณิตศาสตร์และสถิติ   
4.คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์  และการสื่อสาร
กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6.คอมพิวเตอร์ศึกษา
7.การพยาบาลและการสาธารณสุขที่ทันสมัยในยุคปัญญาประดิษฐ์เพื่อขับเคลื่อนการดูแลสุขภาพสังคม
8.บริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์   
9.นิเทศศาสตร์            
10.มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
11.รัฐประศาสนศาสตร์และนิติศาสตร์
12.อาเซียนศึกษา และการระหว่างประเทศ
13.ปรัชญา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม
14.การท่องเที่ยว และอุตสาหกรรมบริการ 
15.บริหารการศึกษา
16.หลักสูตรและการสอน
17.วิจัยการศึกษาและงานประจำสู่งานวิจัย (R to R)
18.การวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

7. อัตราค่าลงทะเบียน

ประเภทของผู้ลงทะเบียน
ารชำระค่าลงทะเบียน
(Early Bird Rate)
            1 – 10 มิ.ย. 2562 
การชำระค่าลงทะเบียน
(Normal Rate)
         11  มิ.ย. – 12  ก.ค.2562
บุคคลทั่วไป 2,000 บาท 2,500 บาท
นักศึกษา 1,500 บาท 2,000 บาท
ผู้เข้าร่วมงาน 1,000 บาท 1,500 บาท

8. หน่วยงานที่รับผิดชอบ   สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

9. ติดต่อสอบถาม

สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  85 ถนนมาลัยแมน อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
เบอร์โทรศัพท์ 0-3410-9300 ต่อ 3909 แฟกซ์ 0-3426-1053 
เว็บไซต์ http://dept.npru.ac.th/conference11