♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦

เข้าสู่ระบบ

ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

สถิติผู้เข้าชมเว็ปไซต์

Statistics Statistics
164702
Online User Online1
Today Today30
Yesterday Yesterday115
ThisMonth This Month454
LastMonth Last Month3,297
ThisYear This Year6,889
LastYear Last Year20,920

ดาวโหลดแฟ้มข้อมูล - ดาวน์โหลดการจัดการความรู้(KM)
 
[15-09-2022] รายงานผลการอบรม โครงการอบรมหลักสูตร "แนวทางป้องกันการจัดซื้อจัดจ้างไม่ให้ผิดระเบียบและศึกษาข้อสังเกตแนววินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ"
[01-03-2022] PowerPoint Morning Talk ครั้งที่ 2/2565 วันที่ 14 ก.พ. 2565
[17-01-2022] คู่มือปฏิบัติงานหลัก เรื่องการบริหารจัดการวัสดุของงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
[17-01-2022] รายงานการวิจัยเรื่องความสัมพันธ์ของการดำเนินงานควบคุมภายใน ด้านการบริหารงานทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
[17-02-2016] รายงานผลการอบรมเรื่อง ระบบงานความรับผิดชอบทางละเมิดและเพ่ง
[17-02-2016] รายงานผลการอบรมเรื่อง การเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในตามหลักธรรมาภิบาล พ.ศ.2559
[17-02-2016] รายงานผลการอบรมเรื่อง การปรับกระบวนทัศน์การบริหารจัดการการศึกษา
[29-12-2015] รายงานผลการอบรมโครงการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ของผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐสู่วิชาชีพ
[24-11-2014] รายงานผลการอบรมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการด้านการเงิน การบัญชี การพัสดุ และการตรวจสอบภายใน
[24-11-2014] รายงานผลการอบรมโครงการประชุมชี้แจงการตรวจสอบภายในให้กับส่วนราชการ
[24-11-2014] รายงานผลการอบรมการสอบทานแผนกลยุทธ์ แผนการปฏิบัติงาน เพื่อการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
[24-11-2014] รายงานผลการอบรมการตรวจสอบบัญชีและรายงานการเงินในระบบ GFMIS
[04-11-2014] รายงานผลการอบรมโครงการประชุมชี้แจงการตรวจสอบภายใน เรื่องการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ
[04-11-2014] รายงานผลการอบรมโครงการบูรณาการแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558