♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦

พูดคุยกับ ตสน.
เข้าสู่ระบบ

ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

สถิติผู้เข้าชมเว็ปไซต์

Statistics Statistics
66262
Online User Online1
Today Today17
Yesterday Yesterday67
ThisMonth This Month565
LastMonth Last Month1,586
ThisYear This Year13,391
LastYear Last Year18,138

ดาวโหลดแฟ้มข้อมูล - ดาวน์โหลดการจัดการความรู้(KM)
 
[17-02-2016] รายงานผลการอบรมเรื่อง ระบบงานความรับผิดชอบทางละเมิดและเพ่ง
[17-02-2016] รายงานผลการอบรมเรื่อง การเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในตามหลักธรรมาภิบาล พ.ศ.2559
[17-02-2016] รายงานผลการอบรมเรื่อง การปรับกระบวนทัศน์การบริหารจัดการการศึกษา
[29-12-2015] รายงานผลการอบรมโครงการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ของผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐสู่วิชาชีพ
[24-11-2014] รายงานผลการอบรมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการด้านการเงิน การบัญชี การพัสดุ และการตรวจสอบภายใน
[24-11-2014] รายงานผลการอบรมโครงการประชุมชี้แจงการตรวจสอบภายในให้กับส่วนราชการ
[24-11-2014] รายงานผลการอบรมการสอบทานแผนกลยุทธ์ แผนการปฏิบัติงาน เพื่อการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
[24-11-2014] รายงานผลการอบรมการตรวจสอบบัญชีและรายงานการเงินในระบบ GFMIS
[04-11-2014] รายงานผลการอบรมโครงการประชุมชี้แจงการตรวจสอบภายใน เรื่องการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ
[04-11-2014] รายงานผลการอบรมโครงการบูรณาการแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558