♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦

พูดคุยกับ ตสน.
เข้าสู่ระบบ

ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

สถิติผู้เข้าชมเว็ปไซต์

Statistics Statistics
138627
Online User Online2
Today Today65
Yesterday Yesterday59
ThisMonth This Month65
LastMonth Last Month1,669
ThisYear This Year1,734
LastYear Last Year27,476

ดาวโหลดแฟ้มข้อมูล
 
[17-10-2022] แผนการตรวจสอบระยะยาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568
[17-10-2022] แผนการตรวจสอบระยะยาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564
[17-10-2022] แผนการตรวจสอบระยะยาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2561
[17-10-2022] แผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
[17-10-2022] แผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ปรับปรุงครั้งที่ 1)
[17-10-2022] แผนแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
[17-10-2022] แผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ปรับปรุงครั้งที่ 1)
[15-09-2022] รายงานผลการอบรม โครงการอบรมหลักสูตร "แนวทางป้องกันการจัดซื้อจัดจ้างไม่ให้ผิดระเบียบและศึกษาข้อสังเกตแนววินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ"
[01-03-2022] PowerPoint Morning Talk ครั้งที่ 2/2565 วันที่ 14 ก.พ. 2565
[17-01-2022] คู่มือปฏิบัติงานหลัก เรื่องการบริหารจัดการวัสดุของงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
[17-01-2022] รายงานการวิจัยเรื่องความสัมพันธ์ของการดำเนินงานควบคุมภายใน ด้านการบริหารงานทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
[07-10-2020] แผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
[07-10-2020] แผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ปรับปรุงครั้งที่ 1)
[07-10-2020] แผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
[07-10-2020] แผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ปรับปรุงครั้งที่ 1)
[11-10-2018] แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
[11-10-2018] แผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561(ปรับปรุงครั้งที่ 1)
[11-10-2018] แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
[11-10-2018] แผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ปรับปรุงครั้งที่ 1)
[11-10-2018] แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
[11-10-2018] แผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (ปรับปรุงครั้งที่ 2)
[11-10-2018] แผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (ปรับปรุงครั้งที่ 1)
[11-10-2018] แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
[11-10-2018] แผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (ปรับปรุงครั้งที่ 1)
[11-10-2018] แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
[11-10-2018] แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
[08-08-2016] แบบฟอร์มรายงานการติดตามผลการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
[17-02-2016] รายงานผลการอบรมเรื่อง ระบบงานความรับผิดชอบทางละเมิดและเพ่ง
[17-02-2016] รายงานผลการอบรมเรื่อง การเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในตามหลักธรรมาภิบาล พ.ศ.2559
[17-02-2016] รายงานผลการอบรมเรื่อง การปรับกระบวนทัศน์การบริหารจัดการการศึกษา
[29-12-2015] รายงานผลการอบรมโครงการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ของผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐสู่วิชาชีพ
[09-09-2015] ปฏิทินดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
[09-09-2015] แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ระดับคณะ สำนัก และสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
[09-09-2015] แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
[21-08-2015] แบบสอบถามปัจจัยเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
[24-11-2014] รายงานผลการอบรมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการด้านการเงิน การบัญชี การพัสดุ และการตรวจสอบภายใน
[24-11-2014] รายงานผลการอบรมโครงการประชุมชี้แจงการตรวจสอบภายในให้กับส่วนราชการ
[24-11-2014] รายงานผลการอบรมการสอบทานแผนกลยุทธ์ แผนการปฏิบัติงาน เพื่อการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
[24-11-2014] รายงานผลการอบรมการตรวจสอบบัญชีและรายงานการเงินในระบบ GFMIS
[21-11-2014] เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ ปี 2557
[04-11-2014] รายงานผลการอบรมโครงการประชุมชี้แจงการตรวจสอบภายใน เรื่องการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ
[04-11-2014] รายงานผลการอบรมโครงการบูรณาการแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
[15-10-2014] แบบประเมินตนเองของหน่วยงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ
[03-09-2014] ปฏิทินดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
[03-09-2014] แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ระดับคณะ สำนัก และสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
[03-09-2014] แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
[02-06-2014] แบบฟอร์ม ป.ย. 1 - 2 (คณะ/สำนัก/สถาบัน)
[30-05-2014] ปฏิทินดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
[30-05-2014] แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ระดับคณะ สำนัก และสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
[30-05-2014] แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
[30-05-2014] ปฏิทินดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
[30-05-2014] แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ระดับคณะ สำนัก และสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
[30-05-2014] แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
[30-05-2014] รายงานผลการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
[30-05-2014] แผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
[30-05-2014] รายงานผลการตรวจสอบกรณีพิเศษ เรื่อง การดำเนินงานของหน่วยงานหลักภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
[30-05-2014] คู่มือการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
[30-05-2014] แผ่นพับ เรื่อง ระบบควบคุมภายใน
[30-05-2014] แผ่นพับ เรื่อง แผนการบริหารความเสี่ยง
[22-05-2014] ตัวอย่าง NPRU - RM 1 - 4
[22-05-2014] แบบฟอร์ม ปอ. 3 (มหาวิทยาลัย)
[22-05-2014] แบบฟอร์ม ปอ. 2 (มหาวิทยาลัย)
[22-05-2014] แบบฟอร์ม ปอ. 1 (มหาวิทยาลัย)
[22-05-2014] แบบฟอร์ม ติดตาม ปย. 2 รอบ 6 เดือน (คณะ/สำนัก/สถาบัน)
[22-05-2014] แบบฟอร์ม NPRU-RM 1 - 4