♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦

พูดคุยกับ ตสน.
เข้าสู่ระบบ

ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

สถิติผู้เข้าชมเว็ปไซต์

Statistics Statistics
31392
Online User Online1
Today Today3
Yesterday Yesterday64
ThisMonth This Month628
LastMonth Last Month1,188
ThisYear This Year7,923
LastYear Last Year9,299

แนวทาง:การจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายใน