♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦

พูดคุยกับ ตสน.
เข้าสู่ระบบ

ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

สถิติผู้เข้าชมเว็ปไซต์

Statistics Statistics
71618
Online User Online1
Today Today20
Yesterday Yesterday26
ThisMonth This Month953
LastMonth Last Month1,023
ThisYear This Year1,976
LastYear Last Year16,771

แนวทาง:การจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายใน