♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦

พูดคุยกับ ตสน.
เข้าสู่ระบบ

ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

สถิติผู้เข้าชมเว็ปไซต์

Statistics Statistics
45750
Online User Online1
Today Today28
Yesterday Yesterday31
ThisMonth This Month1,194
LastMonth Last Month1,328
ThisYear This Year11,017
LastYear Last Year11,264

แนวทาง:การจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายใน