♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦

พูดคุยกับ ตสน.
เข้าสู่ระบบ

ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

สถิติผู้เข้าชมเว็ปไซต์

Statistics Statistics
59223
Online User Online1
Today Today14
Yesterday Yesterday35
ThisMonth This Month816
LastMonth Last Month1,177
ThisYear This Year6,352
LastYear Last Year18,138

แนวทาง:การจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายใน