♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦

พูดคุยกับ ตสน.
เข้าสู่ระบบ

ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

สถิติผู้เข้าชมเว็ปไซต์

Statistics Statistics
36616
Online User Online1
Today Today21
Yesterday Yesterday62
ThisMonth This Month874
LastMonth Last Month1,009
ThisYear This Year1,883
LastYear Last Year11,264

แนวทาง:การจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายใน