♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦

พูดคุยกับ ตสน.
เข้าสู่ระบบ

ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

สถิติผู้เข้าชมเว็ปไซต์

Statistics Statistics
48908
Online User Online1
Today Today35
Yesterday Yesterday37
ThisMonth This Month1,039
LastMonth Last Month1,265
ThisYear This Year14,175
LastYear Last Year11,264

แนวทาง:การจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายใน