♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦

พูดคุยกับ ตสน.
เข้าสู่ระบบ

ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

สถิติผู้เข้าชมเว็ปไซต์

Statistics Statistics
40567
Online User Online1
Today Today20
Yesterday Yesterday97
ThisMonth This Month1,446
LastMonth Last Month2,269
ThisYear This Year5,834
LastYear Last Year11,264

แนวทาง:การจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายใน