♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦

พูดคุยกับ ตสน.
เข้าสู่ระบบ

ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

สถิติผู้เข้าชมเว็ปไซต์

Statistics Statistics
53640
Online User Online1
Today Today36
Yesterday Yesterday37
ThisMonth This Month769
LastMonth Last Month1,800
ThisYear This Year769
LastYear Last Year18,138

แนวทาง:การจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายใน