♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦

พูดคุยกับ ตสน.
เข้าสู่ระบบ

ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

สถิติผู้เข้าชมเว็ปไซต์

Statistics Statistics
61636
Online User Online1
Today Today27
Yesterday Yesterday40
ThisMonth This Month759
LastMonth Last Month1,099
ThisYear This Year8,765
LastYear Last Year18,138

แนวทาง:การจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายใน