♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦

พูดคุยกับ ตสน.
เข้าสู่ระบบ

ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

สถิติผู้เข้าชมเว็ปไซต์

Statistics Statistics
33934
Online User Online2
Today Today48
Yesterday Yesterday19
ThisMonth This Month581
LastMonth Last Month1,340
ThisYear This Year10,465
LastYear Last Year9,299

แนวทาง:การจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายใน