♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦

พูดคุยกับ ตสน.
เข้าสู่ระบบ

ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

สถิติผู้เข้าชมเว็ปไซต์

Statistics Statistics
31402
Online User Online1
Today Today13
Yesterday Yesterday64
ThisMonth This Month638
LastMonth Last Month1,188
ThisYear This Year7,933
LastYear Last Year9,299

บุคลากรหน่วยตรวจสอบภายใน

นางสาววิมลสิริ  ศรีสมุทร
รักษาการหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
นางสาวไญยฎา  วิรัชกุล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป หน่วยตรวจสอบภายใน