♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦

พูดคุยกับ ตสน.
เข้าสู่ระบบ

ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

สถิติผู้เข้าชมเว็ปไซต์

Statistics Statistics
138590
Online User Online1
Today Today28
Yesterday Yesterday59
ThisMonth This Month28
LastMonth Last Month1,669
ThisYear This Year1,697
LastYear Last Year27,476

บุคลากรงานตรวจสอบภายใน

นางสาววิมลสิริ  ศรีสมุทร
หัวหน้างานตรวจสอบภายใน ระดับชำนาญการ
No Picture Vector Images (over 3,800)
นางสาวปนัดดา สรณะพิบูลย์
นักตรวจสอบภายใน ระดับปฏิบัติการ
นางสาวไญยฎา  วิรัชกุล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ