♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦

พูดคุยกับ ตสน.
เข้าสู่ระบบ

ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

สถิติผู้เข้าชมเว็ปไซต์

Statistics Statistics
138588
Online User Online1
Today Today26
Yesterday Yesterday59
ThisMonth This Month26
LastMonth Last Month1,669
ThisYear This Year1,695
LastYear Last Year27,476

ปณิธาน

       งานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เป็นหน่วยงานที่ให้บริการ เอื้ออำนวย และพัฒนาการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี หลักการบัญชี โดยมุ่งเน้นตรวจสอบ แนะนำ แก้ไขปัญหา และพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

พันธกิจ

       1) สอบทานและประเมินผลการดำเนินงานต่างๆของมหาวิทยาลัย โดยมุ่งเน้นกระบวนการกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจ และสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริหารในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยต่อไป
       2) บริการให้คำปรึกษาแก่หน่วยรับตรวจ โดยการแนะนำ แก้ไขปัญหา และพัฒนางาน เพื่อช่วยให้การดำเนินงานของหน่วยรับตรวจเป็นไปด้วยความถูกต้อง ตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และหลักธรรมาภิบาล

วิสัยทัศน์

       ส่งเสริมการบริหารจัดการองค์กรที่ดีอย่างยั่งยืนด้วยหลักธรรมาภิบาล

เป้าหมาย

       1)สนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัยให้สำเร็จตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล
       2)สร้างความมั่นใจในความถูกต้องตามกฎระเบียบที่กำหนดไว้ และความน่าเชื่อถือของรายงาน ข้อมูลสารสนเทศ
       3)ประเมินผลความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน พร้อมทั้งให้คำแนะนำเพื่อปรับปรุง พัฒนางานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น