♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦

พูดคุยกับ ตสน.
เข้าสู่ระบบ

ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

สถิติผู้เข้าชมเว็ปไซต์

Statistics Statistics
66261
Online User Online1
Today Today16
Yesterday Yesterday67
ThisMonth This Month564
LastMonth Last Month1,586
ThisYear This Year13,390
LastYear Last Year18,138

ประวัติหน่วยงาน

        งานตรวจสอบภายในของส่วนงานราชการ เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2505 โดยระเบียบการเบิกจ่ายจากคลัง พ.ศ. 2505 ได้กำหนดให้หัวหน้าส่วนราชการแต่งตั้งข้าราชการในหน่วยงานหนึ่งคนหรือ มากกว่านั้นเป็นผู้ตรวจสอบภายใน รับผิดชอบในการตรวจสอบการเบิกจ่ายเงิน รวมทั้งการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายของเจ้าของงบประมาณนั้นๆ และตรวจสอบงานด้านอื่นๆตามที่หัวหน้าส่วนราชการมอบหมายเป็นการภายใน และรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อหัวหน้าส่วนราชการอย่างน้อยเดือนละครั้ง และต่อมาในปี พ.ศ. 2516 ข้อกำหนดเกี่ยวกับงานตรวจสอบภายในได้ถูกกำหนดไว้ในระเบียบการรับ-จ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการนำส่งเงินของส่วนราชการ พ.ศ. 2516 แทน

        พ.ศ. 2531 - 2542 กระทรงการคลังได้พิจารณาเห็นสมควรให้มีการส่งเสริม สนับสนุน และผลักดันให้ส่วนราชการมีการตรวจสอบภายในที่เป็นระบบ เพื่อสามารถเป็นเครื่องมือของผู้บริหารในการตรวจสอบ ติดตามการปฏิบัติงานของส่วนราชการในความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบกับข้อกำหนดในระเบียบการรับ-จ่ายเงินเกี่ยวกับงานตรวจสอบภายใน การเก็บรักษาเงิน และการนำส่งเงินของส่วนราชการ พ.ศ. 2516 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปี พ.ศ. 2532 ยังไม่ได้ครอบคลุมถึงขอบเขตหน้าที่ ความรับผิดชอบที่แท้จริงของการตรวจสอบภายใน จึงได้กำหนดเป็นระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ. 2542 และใช้ระเบียบนี้มาจนถึงปัจจุบัน

        เพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารงานใหม่ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ดังนั้นมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมจึงได้จัดตั้ง "หน่วยตรวจสอบภายใน" ขึ้น