♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦-♦

พูดคุยกับ ตสน.
เข้าสู่ระบบ

ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

สถิติผู้เข้าชมเว็ปไซต์

Statistics Statistics
138604
Online User Online1
Today Today42
Yesterday Yesterday59
ThisMonth This Month42
LastMonth Last Month1,669
ThisYear This Year1,711
LastYear Last Year27,476

คณะกรรมการตรวจสอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

นางอุไร   ร่มโพธิหยก
ประธานกรรมการ
นายกิตติศักดิ์   เมธาทัศน์ชวลิต
กรรมการ
นายสุชาย   สิริภัทรกุลธร
กรรมการ
นางสาววิมลสิริ   ศรีสมุทร
เลขานุการ
นางสาวไญยฎา วิรัชกุล
ผู้ช่วยเลขานุการ