หน่วยกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

เลขที่ 85 หมู่ 3 ถนนมาลัยแมน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ 

ชั้น 5 ห้องหน่วยกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ และตำแหน่งที่สูงขึ้น 

โทรศัพท์ 098 - 9833320  โทรสาร 034 - 261084

อีเมล์ : davillkan@webmail.npru.ac.th 

LINE ID: acunit    หรือ QR code :