ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย  เปียถนอม

เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ

 

 

 

นางสาวกัณหา  เสริมสินธุ์

ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ

หน้าที่หลัก - ดูแลการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ 

                   ขั้นเสนอก.พ.ว./ ขั้นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ

                   /ขั้นเสนอสภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัย

นางสาวสุรีมาศ  ประสารศรี

ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ

หน้าที่หลัก - ดูแลการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ 

                   ขั้นเสนอกลั่นกรองผลงานทางวิชาการ /ขั้นประเมินผลการสอน ก่อนเสนอ ก.พ.ว.

                    /งานธุรการและการเงิน

นางสาวมัลลิกา  แซ่ล้อ

ทีมผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ

หน้าที่หลัก - ดูแลการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ 

                   ขั้นเสนอกลั่นกรองผลงานทางวิชาการ ก่อนเสนอ ก.พ.ว.

                  /งานธุรการและการเงิน