คณะอนุกรรมการกลั่นกรองผลงานทางวิชาการ

ศาสตราจารย์ ดร.ปิยะ  โควินท์ทวีวัฒน์

ตำแหน่ง - ประธานคณะอนุกรรมการกลั่นกรองผลงานทางวิชาการ

รองศาสตราจารย์ ดร.จักรพงษ์  แก้วขาว

ตำแหน่ง - อนุกรรมการกลั่นกรองผลงานทางวิชาการ

รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล  นวลพระลักษณ์

ตำแหน่ง - อนุกรรมการกลั่นกรองผลงานทางวิชาการ

รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์นาถ  นาถวรานันต์

ตำแหน่ง - อนุกรรมการกลั่นกรองผลงานทางวิชาการ

รองศาสตราจารย์ ดร.วิฑูรย์  พึ่งรัตนา

ตำแหน่ง - อนุกรรมการกลั่นกรองผลงานทางวิชาการ

รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะพร  ตันณีกุล

ตำแหน่ง - อนุกรรมการกลั่นกรองผลงานทางวิชาการ

รองศาสตราจารย์ ดร.จิตติรัตน์  แสงเลิศอุทัย

ตำแหน่ง - อนุกรรมการกลั่นกรองผลงานทางวิชาการ

รองศาสตราจารย์ ดร.พิชญาภา  ยืนยาว

ตำแหน่ง - อนุกรรมการกลั่นกรองผลงานทางวิชาการ

รองศาสตราจารย์ ดร.สุวัฒน์  ฉิมสังคนันท์

ตำแหน่ง - อนุกรรมการกลั่นกรองผลงานทางวิชาการ

รองศาสตราจารย์ ดร.สันติ  กูลการขาย

ตำแหน่ง - อนุกรรมการกลั่นกรองผลงานทางวิชาการ