คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.)

ศาสตราจารย์ ดร.คณิต   เขียววิชัย

ตำแหน่ง - ประธานคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ  

  

 

 

ศาสตราจารย์ ดร.จำนงค์  อดิวัฒนสิทธิ์

ตำแหน่ง - กรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ  

                ประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ กลุ่มสังคมศาสตร์

 

 

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.บุญเรียง  ขจรศิลป์

ตำแหน่ง - กรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ  

                ประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ กลุ่มศึกษาศาสตร์

 

 

ศาสตราจารย์ ดร.พิเชษฐ  ลิ้มสุวรรณ     

ตำแหน่ง - กรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ  

                ประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ กลุ่มวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ

 

  

ศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย  เทียนทอง

ตำแหน่ง - กรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ  

                ประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ กลุ่มวิทยาศาสตร์ประยุกต์

 

 

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.วิจิตร  ศรีสุพรรณ

ตำแหน่ง - กรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ  

                ประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ กลุ่มพยาบาลศาสตร์

 

 

ศาสตราจารย์ ดร.สุเนตร  ชุตินธรานนท์

ตำแหน่ง - กรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ  

                ประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ กลุ่มมนุษยศาสตร์


 

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.อัจฉรา  จันทร์ฉาย

ตำแหน่ง - กรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ  

                ประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ กลุ่มการบัญชีและบริหารธุรกิจ