Statistics Statistics
72116
Online User Online1
Today Today29
Yesterday Yesterday58
ThisMonth This Month755
LastMonth Last Month1,437
ThisYear This Year10,673
LastYear Last Year15,571

 

 

ประกาศ/ข้อบังคับ/ระเบียบ 2561 (อยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อมูล)

  ประกาศ กพว. เรื่อง หลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีการประเมินผลการสอนเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2561 .

  ประกาศ กพว. เรื่อง หลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีการประเมินผลการสอนเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 

 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ฯ พ.ศ.2561

 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง ขั้นตอนการประเมินคุณภาพผลงานทางวิชาการโดยผู้ทรงคุณวุฒิฯ (peer reviewer) สำหรับการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2562  /ไฟล์ Word

 ประกาศ ก.พ.อ. เรือง การกำหนดชื่อสาขาวิชาสำหรับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ และการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกำหนดไว้แล้ว พ.ศ. 2562

 ประกาศ ก.พ.อ. เรือง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2562