Statistics Statistics
62473
Online User Online1
Today Today13
Yesterday Yesterday37
ThisMonth This Month1,030
LastMonth Last Month1,228
ThisYear This Year1,030
LastYear Last Year15,571

 

 

บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ

(เพิ่มเติม พ.ศ.2554-2557)

 ศึกษาศาสตร์    
ข้อมูล ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2555 ศาสตราจารย์  
ข้อมูล ณ วันที่ 19 มีนาคม 2555  ศาสตราจารย์  
ข้อมูล ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2556  ศาสตราจารย์  
มนุษยศาสตร์    
ข้อมูล ณ วันที่ 21 มีนาคม 2554  ศาสตราจารย์  
ข้อมูล ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2554  ศาสตราจารย์  
ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2555    ศาสตราจารย์  
ข้อมูล ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2555 สาขาวิชาที่ขาดแคลน  
ข้อมูล ณ วันที่ 19 ธันวาคม 2555 ศาสตราจารย์  
ข้อมูล ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2556  ศาสตราจารย์  
ข้อมูล ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2556 ศาสตราจารย์  
ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2556 ศาสตราจารย์  
ข้อมูล ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2556 ศาสตราจารย์  
วิจิตรศิลป์    
ข้อมูล ณ วันที่ 21 มีนาคม 2554   ศาสตราจารย์  
ข้อมูล ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2555 ศาสตราจารย์  
ข้อมูล ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2555  สาขาวิชาที่ขาดแคลน  
ข้อมูล ณ วันที่ 20 มีนาคม 2556 ศาสตราจารย์  
ข้อมูล ณ วันที่ 28 มกราคม 2557 ศาสตราจารย์  
 นิติศาสตร์    
ข้อมูล ณ วันที่ 21 มีนาคม 2554 ศาสตราจารย์  
ข้อมูล ณ วันที่ 18 เมษายน 2554   ศาสตราจารย์  
ข้อมูล ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2554   ศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์พิเศษ
ข้อมูล ณ วันที่ 23 มกราคม 2555 ศาสตราจารย์  
ข้อมูล ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2555 ศาสตราจารย์  
ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2555 ศาสตราจารย์  
ข้อมูล ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2555  ศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์พิเศษ
ข้อมูล ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2555 ศาสตราจารย์  
ข้อมูล ณ วันที่ 16 มกราคม 2556 ศาสตราจารย์  
ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2556 ศาสตราจารย์  
ข้อมูล ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2556 ศาสตราจารย์  
สังคมศาสตร์    
ข้อมูล ณ วันที่ 21 มีนาคม 2554 ศาสตราจารย์  
ข้อมูล ณ วันที่ 18 เมษายน 2554 ศาสตราจารย์  
 ข้อมูล ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2555 ศาสตราจารย์  
 ข้อมูล ณ วันที่ 23 เมษายน 2555 ศาสตราจารย์  
ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2555 ศาสตราจารย์  
ข้อมูล ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2555 ศาสตราจารย์  
ข้อมูล ณ วันที่ 26 กันยายน 2555 ศาสตราจารย์  
 ข้อมูล ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2555 ศาสตราจารย์ สาขาวิชาที่ขาดแคลน
ข้อมูล ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2555  ศาสตราจารย์  
ข้อมูล ณ วันที่ 19 ธันวาคม 2555  ศาสตราจารย์  
ข้อมูล ณ วันที่ 16 มกราคม 2556 ศาสตราจารย์  
ข้อมูล ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 ศาสตราจารย์  
ข้อมูล ณ วันที่ 20 มีนาคม 2556   ศาสตราจารย์  
 ข้อมูล ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2556 ศาสตราจารย์  
ข้อมูล ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2556 ศาสตราจารย์  
ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2556 ศาสตราจารย์  
 ข้อมูล ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2556 ศาสตราจารย์  
ข้อมูล ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2556    ศาสตราจารย์  
ข้อมูล ณ วันที่ 28 มกราคม 2557 ศาสตราจารย์  
ข้อมูล ณ วันที่ 26 มีนาคม 2557 ศาสตราจารย์  
วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ    
ข้อมูล ณ วันที่ 21 มีนาคม 2554 ศาสตราจารย์  
ข้อมูล ณ วันที่ 18 เมษายน 2554 ศาสตราจารย์  
ข้อมูล ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2555  ศาสตราจารย์  
ข้อมูล ณ วันที่ 23 เมษายน 2555 ศาสตราจารย์  
ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2555 ศาสตราจารย์  
ข้อมูล ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2555 ศาสตราจารย์  
 ข้อมูล ณ วันที่่ 26 กันยายน 2555 ศาสตราจารย์  
ข้อมูล ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2555 ศาสตราจารย์  
ข้อมูล ณ วันที่ 16 มกราคม 2556  ศาสตราจารย์  
ข้อมูล ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 ศาสตราจารย์  
ข้อมูล ณ วันที่ 20 มีนาคม 2556 ศาสตราจารย์  
ข้อมูล ณ วันที่ 24 เมษายน 2556 ศาสตราจารย์  
ข้อมูล ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2556 ศาสตราจารย์  
ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2556 ศาสตราจารย์  
ข้อมูล ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2556 ศาสตราจารย์  
ข้อมูล ณ วันที่ 25 กันยายน 2556 ศาสตราจารย์  
ข้อมูล ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2556  ศาสตราจารย์  
แพทยศาสตร์    
ข้อมูล ณ วันที่ 21 มีนาคม 2554 ศาสตราจารย์  
ข้อมูล ณ วันที่ 18 เมษายน 2554 ศาสตราจารย์  
ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2554  ศาสตราจารย์  
ข้อมูล ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2554 ศาสตราจารย์  
ข้อมูล ณ วันที่ 23 มกราคม 2555 ศาสตราจารย์  
ข้อมูล ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2555 ศาสตราจารย์  
ข้อมูล ณ วันที่ 19 มีนาคม 2555 ศาสตราจารย์  
ข้อมูล ณ วันที่ 23 เมษายน 2555 ศาสตราจารย์  
ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2555 ศาสตราจารย์  
ข้อมูล ณ วันที่ 26 กันยายน 2555 ศาสตราจารย์  
ข้อมูล ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2555 ศาสตราจารย์  
ข้อมูล ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2555    ศาสตราจารย์  
ข้อมูล ณ วันที่ 19 ธันวาคม 2555 ศาสตราจารย์  
ข้อมูล ณ วันที่ 16 มกราคม 2556   ศาสตราจารย์  
ข้อมูล ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 ศาสตราจารย์  
ข้อมูล ณ วันที่ 20 มีนาคม 2556 ศาสตราจารย์  
ข้อมูล ณ วันที่ 24 เมษายน 2556 ศาสตราจารย์  
ข้อมูล ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2556 ศาสตราจารย์  
ข้อมูล ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2556 ศาสตราจารย์  
ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2556 ศาสตราจารย์  
ข้อมูล ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2556   ศาสตราจารย์  
ข้อมูล ณ วันที่ 25 กันยายน 2556 ศาสตราจารย์  
ข้อมูล ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2556 ศาสตราจารย์  
ข้อมูล ณ วันที่ 28 มกราคม 2557 ศาสตราจารย์  
ข้อมูล ณ วันที่ 26 มีนาคม 2557 ศาสตราจารย์  
          ทันตแพทยศาสตร์    
                    ข้อมูล ณ วันที่ 19 มีนาคม 2555 ศาสตราจารย์  
                    ข้อมูล ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2555 ศาสตราจารย์  
                    ข้อมูล ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 ศาสตราจารย์  
          พยาบาลศาสตร์    
                    ข้อมูล ณ วันที่ 21 มีนาคม 2554 ศาสตราจารย์  
                    ข้อมูล ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2556 ศาสตราจารย์  
                    ข้อมูล ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2556 ศาสตราจารย์  
          เภสัชศาสตร์    
                    ข้อมูล ณ วันที่ 21 มีนาคม 2554 ศาสตราจารย์  
                    ข้อมูล ณ วันที่ 23 เมษายน 2555 ศาสตราจารย์  
                    ข้อมูล ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2555 ศาสตราจารย์  
                    ข้อมูล ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2555 ศาสตราจารย์  
                    ข้อมูล ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2556 ศาสตราจารย์  
วิศวกรรมศาสตร์    
ข้อมูล ณ วันที่ 21 มีนาคม 2554  ศาสตราจารย์  
ข้อมูล ณ วันที่ 18 เมษายน 2554   ศาสตราจารย์  
ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2554 ศาสตราจารย์  
ข้อมูล ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2554   ศาสตราจารย์  
ข้อมูล ณ วันที่ 23 มกราคม 2555 ศาสตราจารย์  
ข้อมูล ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2555 ศาสตราจารย์  
ข้อมูล ณ วันที่ 19 มีนาคม 2555 ศาสตราจารย์  
 ข้อมูล ณ วันที่ 23 เมษายน 2555 ศาสตราจารย์  
ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2555 ศาสตราจารย์  
ข้อมูล ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2555 ศาสตราจารย์  
ข้อมูล ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2555 ศาสตราจารย์  
ข้อมูล ณ วันที่ 20 มีนาคม 2556 ศาสตราจารย์  
ข้อมูล ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2556 ศาสตราจารย์  
ข้อมูล ณ วันที่ 26 มีนาคม 2557 ศาสตราจารย์  
           สถาปัตยกรรมศาสตร์    
                    ข้อมูล ณ วันที่ 18 เมษายน 2554 ศาสตราจารย์  
                    ข้อมูล ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2555   ศาสตราจารย์  
                    ข้อมูล ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2555  สาขาวิชาที่ขาดแคลน  
                    ข้อมูล ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2556 ศาสตราจารย์  
เกษตรศาสตร์    
ข้อมูล ณ วันที่ 21 มีนาคม 2554 ศาสตราจารย์  
ข้อมูล ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2554  ศาสตราจารย์  
ข้อมูล ณ วันที่ 19 มีนาคม 2555 ศาสตราจารย์  
 ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2555 ศาสตราจารย์  
ข้อมูล ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2555 ศาสตราจารย์  
ข้อมูล ณ วันที่ 26 กันยายน 2555 ศาสตราจารย์  
ข้อมูล ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 ศาสตราจารย์  
ข้อมูล ณ วันที่ 20 มีนาคม 2556 ศาสตราจารย์  
ข้อมูล ณ วันที่ 24 เมษายน 2556 ศาสตราจารย์  
ข้อมูล ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2556 ศาสตราจารย์  
ข้อมูล ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2556 ศาสตราจารย์  
ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2556 ศาสตราจารย์  
ข้อมูล ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2556  ศาสตราจารย์  
ข้อมูล ณ วันที่ 28 มกราคม 2557 ศาสตราจารย์  
ข้อมูล ณ วันที่ 26 มีนาคม 2557 ศาสตราจารย์  
 อื่น ๆ    
ข้อมูล ณ วันที่ 26 มีนาคม 2557   ศาสตราจารย์