คำถามที่พบบ่อย

Q :

 peer reviewer ที่กล่าวถึงในประกาศ กพอ. ฉบับปี 2560 คือใคร

A : 

คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในสาขาวิชานั้น ๆ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

ซึ่งทำหน้าที่ประเมินคุณภาพผลงานทางวิชาการ

 

Q :

กรณีงานวิจัยทำร่วมกัน 2 คน ส่วนร่วมในผลงานวิจัย 50/50 ถ้าคนที่ 1 ยื่นไปแล้ว ผลประเมินอยู่ในระดับดี คนที่ 2 จะใช้งานวิจัยนี้ในการขอตำแหน่งทางวิชาการโดยไม่ต้องประเมินใหม่ได้หรือไม่

A : 

ได้ แต่ต้องเป็นการขอตำแหน่งทางวิชาการในสาขาวิชาและระดับเดียวกัน ซึ่งต้องมีผลงานทางวิชาการที่ผู้ขอที่ 2 เป็นผู้วิจัยหลักด้วย

 

Q :

มรน. มีคณะอนุกรรมกลั่นกรองผลงานทางวิชาการอยู่แล้ว ยังจำเป็นต้องผ่าน peer reviewer อีกไหม

A : 

ต้องผ่าน เพราะ คณะอนุกรรมการกลั่นกรองผลงานทางวิชาการทำหน้าที่แตกต่างจาก peer reviewer 

คณะอนุกรรมการกลั่นกรงผลงานทางวิชาการ  ทำหน้าที่กลั่นกรองผลงานทางวิชาการของผู้ขอกำหนดตำแหน่งแต่ละราย ในด้านรูปแบบการพิมพ์ สำนวนภาษา การอ้างอิงและบรรณานุกรม ตรวจสอบแบบคำขอพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.อ. 03) พิจารณาความซ้ำซ้อนของผลงานทางวิชาการ แบบรับรองการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ คำนิยามและรูปแบบของผลงานทางวิชาการ และอื่น ๆ ที่คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการมอบหมาย (ไม่เกิน 3 คน/รายชื่อตามคำสั่งกพว. 125/2561)

ข้อมูลเพิ่มเติม 

peer reviewer ทำหน้าที่ประเมินคุณภาพ โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในสาขาวิชานั้น ๆ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง (จากหลากหลายสถาบัน) ซึ่ง มรน. มีประกาศเพิ่มเติม 

ข้อมูลเพิ่มเติม  

 

Q :

 ความแตกต่างระหว่างหนังสือกับตำราเป็นอย่างไร

A : 

ตำราจะเป็นงานวิชาการสำหรับสอนทั้งรายวิชา หรือเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาในหลักสูตร
ส่วนหนังสือเป็นการศึกษาค้นคว้าเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างรอบด้าน และเรียบเรียงอย่างเป็นระบบ

รายระเอียดเพิ่มเติม ตามนิยามท้ายประกาศ กพอ. 

 

Q :

การลงนามรับรองการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการของผู้ร่วมงาน กรณีที่มีผู้ร่วมงานหลายคน และไม่สามารถติดต่อทุกคนให้ลงนามรับรองได้ ต้องทำอย่างไร

A : 

ให้ระบุจำนวนผู้ร่วมงานทุกคน และจะถือว่าผู้ร่วมงานทุกคนมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการเท่าเทียมกัน หรือถ้าผู้ร่วมงานบางคนไม่ได้ลงนามรับรองการมีส่วนร่วม ก็ขอให้ชี้แจงเหตุผลที่ไม่สามารถระบุการมีส่วนร่วมของผู้นั้นให้ชัดเจนเพื่อประกอบการพิจารณา

 

Q :

กรณีที่ยื่นขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการไว้ ภายหลังเกษียณอายุราชการ ลาออก หรือถึงแก่กรรม ก่อนที่มหาวิทยาลัยจะพิจารณาอนุมัติให้ดำรงตำแหน่ง จะสามารถรับตำแหน่งได้หรือไม่

A : 

ได้ ในกรณีที่มหาวิทยาลัยได้รับเรื่องไว้พิจารณาแล้วก่อนวันที่ผู้ขอตำแหน่งทางวิชาการเกษียณอายุราชการ ลาออกไป หรือถึงแก่กรรม มหาวิทยาลัยจะดำเนินการพิจารณาต่อไปจนเสร็จสิ้น แต่มีข้อแม้คือจะต้องไม่มีการแก้ไขปรับปรุงหรือเพิ่มเติมผลงานทางวิชาการอีก

 

Q :

หากคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งยังไม่ครบถ้วน จะขอรับการประเมินผลการสอนไว้ก่อนได้หรือไม่ 

A : 

ไม่ได้  แต่ขอกลั่นกรองฯไว้ก่อนได้

 

Q :

กรณีสอนออนไลน์สามารถขอรับการประเมินผลการสอนได้หรือไม่

A : 

สามารถประเมินผลการสอนได้ปกติ โดยให้คณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนเข้าร่วมด้วย

 

Q :

ถ้ามีทำเอกสารประกอบการสอนเสร็จแล้วจะใช้สอนในภาคเรียนที่ 1/2564 เป็นครั้งแรกสอนยังไม่จบภาคเรียน ขอรับการประเมินผลการสอนเลยได้ไหม

A : 

ไม่ได้ เพราะการประเมินผลการสอนต้องใช้สอนมาแล้ว (หนึ่งภาคเรียน)

 

Q :

งานวิจัยที่จะขอตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำเป็นต้องเป็นงานที่ทำเพียงผู้เดียว 100 หรือไม่

A : 

ไม่จำเป็นเป็นต้องมีสัดส่วน 100% เพียง 50% ไม่ว่าจะเป็นผู้วิจัยหลักหรือไม่หลักก็ได้

 

Q :

ถ้ามีงานวิจัยที่มีส่วนร่วมไม่ถึง 50% ก็ใช้ขอตำแหน่งไม่ได้ใช่ไหม

A : 

ได้แต่ต้องเป็นผู้วิจัยหลักและนำเรื่องอื่นที่เกี่ยวเนื่องสอดคล้องมารวมกันให้ได้ไม่น้อยกว่า 50%      อาจจะเป็นผู้วิจัยหลัก 30% + 10% + 10% = 50% จะเท่ากับงานวิจัย 1 ชิ้น

//ย้ำ ต้องเป็นงานวิจัยที่เกี่ยวเนื่องสอดคล้องกันและทุกชิ้นต้องผ่าน

 

Q :

ถ้าเขียนตำราเสร็จแล้ว จะใช้ตำรานี้ขอตำแหน่งทางวิชาการควรทำอย่างไรต่อ

A : 

1. ผ่านกระบวนการ Peer reviewer ของมหาวิทยาลัย    
2. เข้ากระบวนการกลั่นกรองฯ  และเตรียมขอตำแหน่งทางวิชาการ

 

Q :

งานวิจัยต้องรอให้ตีพิมพ์เผยแพร่ก่อนจึงจะขอตำแหน่งทางวิชาการได้ใช่หรือไม่

A : 

งานวิจัยถ้ามีใบตอบรับการเผยแพร่ สามารถยื่นขอได้เลย ไม่ต้องรอให้ตีพิมพ์
      //ทั้งนี้ วันที่แต่งตั้งจะเป็นวันที่งานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่

 

Q :

ตำรา กับ หนังสือ ต่างกันอย่างไร 

A : 

ตำราจะเป็นงานวิชาการสำหรับสอนทั้งรายวิชา หรือเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาในหลักสูตร
ส่วนหนังสือเป็นการศึกษาค้นคว้าเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างรอบด้าน และเรียบเรียงอย่างเป็นระบบ