Statistics Statistics
64514
Online User Online1
Today Today54
Yesterday Yesterday20
ThisMonth This Month462
LastMonth Last Month865
ThisYear This Year3,710
LastYear Last Year9,325

1.ให้มาปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่เวลา ๑๘.00 – 0๖.00 น.

2.สถานที่อยู่เวรยามให้พักที่ห้องฝ่ายยานพาหนะ

3.ในกรณีที่พนักงานขับรถได้รับคำสั่งให้ไปราชการ ซึ่งตรงกับวันที่ต้องอยู่เวรยามและต้องไปพักค้างคืน 

   ขอให้บันทึกแจ้งให้หัวหน้าหน่วยยานพาหนะรับทราบ

4.ในกรณีที่พนักงานขับรถ มีเรื่องด่วนไม่สามารถมาปฏิบัติหน้าที่ในการอยู่เวรยามได้ ให้บันทึกขอเปลี่ยนเวร

   และแจ้งให้หัวหน้าหน่วยยานพาหนะรับทราบ

5.ในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉิน โดยเฉพาะที่เกิดกับนักศึกษาหอพักหรืออาจารย์ที่อยู่บ้านพัก  ต้องให้ความอนุเคราะห์ช่วยเหลือ

   อย่างรีบด่วน

6.ต้องเตรียมตัวให้พร้อมอยู่ในสภาพที่จะให้บริการตลอดเวลา

7.ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย