Statistics Statistics
64493
Online User Online1
Today Today33
Yesterday Yesterday20
ThisMonth This Month441
LastMonth Last Month865
ThisYear This Year3,689
LastYear Last Year9,325

แผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา

หน่วยยานพาหนะเป็นหน่วยงานที่มุ่งเน้นการให้บริการและด้านความปลอดภัยรวมทั้งมุ่งพัฒนาระบบบริหารจัดการให้เกิดความคล่องตัว  โปร่งใส  ตรวจสอบได้

 

กลยุทธ์ที่ 1  มุ่งปรับปรุง พัฒนาระบบสำนักงาน และเน้นการประชาสัมพันธ์

                โครงการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ประจำสำนักงาน

                โครงการพัฒนาระบบ IT ของสำนักงาน

                โครงการจัดเอกสารประชาสัมพันธ์

กลยุทธ์ที่ 2 มุ่งพัฒนาบุคลากร

                โครงการอบรมและศึกษาดูงานเชิงเปรียบเทียบ

กลยุทธ์ที่ 3 มุ่งปรับปรุงและเสริมศักยภาพของยานยนต์

                โครงการซ่อมบำรุงยานพาหนะ

                โครงการจัดซื้อรถยนต์แทนรถยนต์คันเก่าที่ชำรุด

กลยุทธ์ที่ 4 มุ่งเน้นความปลอดภัยในการขับขี่และความสะอาดของยานยนต์

                โครงการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ทำความสะอาด

โครงการจัดทำประกันภัยรถยนต์ และประกันชีวิตพนักงาน