ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
587172
Online User Online2
Today Today165
Yesterday Yesterday97
ThisMonth This Month3,794
LastMonth Last Month6,150
ThisYear This Year30,015
LastYear Last Year58,813

                   กองพัฒนานักศึกษา เป็นหน่วยงานที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมจัดตั้งขึ้น เพื่อช่วยเหลือและพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์ภายใต้ปรัชญา “สรรค์สร้างกิจกรรม นำการพัฒนา เสริมเติมค่าความเป็นบัณฑิต”

......................................................................................................................................................................................................................................

::ที่ตั้ง กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม::


                   อาคารกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เลขที่ 85 หมู่ 3 ถนนมาลัยแมน ตำบลนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม โทรศัพท์ 034-109300 ต่อ 3388, 3381, 3384

::ภารกิจของกองพัฒนานักศึกษา::

                   กองพัฒนานักศึกษาดำเนินภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนานักศึกษาทุกๆด้าน งานที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาโดยตรง ได้แก่
                                 1. งานพัฒนานักศึกษา
                                 2. งานบริการนักศึกษา

::งานพัฒนานักศึกษา::

                   งานพัฒนานักศึกษา ที่กองพัฒนานักศึกษารับผิดชอบล้วนมีจุดมุ่งหมายเพื่อสนับสนุน ส่งเสริมให้นักศึกษาพัฒนาตนเองจนเป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์เมื่อเรียนจบหลักสูตรเป็นกิจกรรมตามมาตรฐานงานกิจกรรมนักศึกษาระดับอุดมศึกษา ซึ่งอาจจำแนกได้เป็น 7 ประเภท ดังนี้
                              1. กิจกรรมส่วนกลาง ได้แก่ กิจกรรมที่จัดให้แก่นักศึกษาทั้งหมด เช่น ปฐมนิเทศ ไหว้ครู ปัจฉิมนิเทศ
                              2. กิจกรรมวิชาการ เป็นกิจกรรมที่จัดโดยสโมสรนักศึกษา ชุมนุมหรือชมรมต่างๆ
                              3. กิจกรรมกีฬา ได้แก่กิจกรรมการแข่งขันกีฬา ทั้งระดับภายใน ภายนอกและระดับประเทศ
                              4. กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ได้แก่ การจัดค่ายคุณธรรม กิจกรรม ตักบาตรประจำสัปดาห์และกิจกรรมวันสำคัญต่างๆ
                              5. กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม เป็นกิจกรรมอนุรักษ์และเผยแพร่วัฒนธรรม
                              6. กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เช่น ค่ายอาสาพัฒนา และชมรมอนุรักษ์ต่างๆ
                              7. กิจกรรมนันทนาการ ได้แก่ กิจกรรมเพื่อความสนุกสนานเพลิดเพลิน
                              เช่น งานสังสรรค์ กีฬาเพื่อสุขภาพ
                  นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมที่ตอบสนองโครงการระดับชาติให้นักศึกษาได้เข้าร่วมอีกส่วนหนึ่งด้วย อาทิ โครงการเสริมสร้างประชาธิปไตย โครงการบัณฑิตไทยในอุดมคติ และศูนย์เวชศึกษาป้องกัน ซึ่งดำเนินโครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดและโรคเอดส์ นักศึกษาสามารถเข้าร่วมกิจกรรมทุกประเภทได้ โดยมหาวิทยาลัยกำหนดกิจกรรมหลักและกิจกรรมเลือกให้นักศึกษา เข้าร่วม และมีการบันทึกกิจกรรมไว้ให้นักศึกษาขอใบรับรองการทำกิจกรรมเพื่อใช้ประกอบการสมัครงานหรือศึกษาต่อได้ด้วย

::งานบริการนักศึกษา::

                  กองพัฒนานักศึกษา มีภารกิจในการจัดบริการต่างๆเพื่อช่วยให้นักศึกษามีความพร้อมในการศึกษาเล่าเรียน ซึ่งได้แก่
                           1. งานแนะแนว มีภารกิจด้านให้บริการปรึกษาแก่นักศึกษาทั้งด้านการศึกษา ด้านส่วนตัว และสังคม แนะแนวอาชีพ และบริการจัดหางาน
                           2. งานอนามัย จัดให้มีการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ให้บริการปัจจุบันพยาบาลและพร้อมส่งต่อไปรับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาล ให้บริการเภสัชกรรมที่จำเป็นแก่นักศึกษา
และสำหรับในปีการศึกษา 2549 นี้ มหาวิทยาลัยได้จัดคลินิกสุขภาพโดยมีแพทย์และพยาบาลมาประจำทุกวันพร้อมบริการทันตกรรม จัดบริการโดยโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)
                           3. งานหอพัก นักศึกษาหญิงสามารถใช้บริการหอพักของมหาวิทยาลัยซึ่งอยู่ในความดูแลของกองพัฒนานักศึกษา มีอาจารย์ดูแลให้นักศึกษาได้รับความสะดวกสบาย ปลอดภัยและมีความสุข โดยชำระค่าบำรุงหอพักภาคเรียนละ 1,500 บาท หรืออาจแจ้งความจำนงกับกองพัฒนานักศึกษาเพื่อเข้าพักในหอพักหญิงของเอกชน ซึ่งปลอดภัย และราคาไม่สูงนัก
                           4. งานทุนการศึกษา กองพัฒนานักศึกษาให้ความช่วยเหลือแก่นักศึกษาด้านการเงิน โดยนโยบายช่วยเหลือนักศึกษาให้มีโอกาสได้ศึกษาจนสำเร็จการศึกษาด้วยการจัดทุนการศึกษาประเภทต่างๆ และจัดให้นักศึกษาได้กู้เงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของรัฐบาล นอกจากนี้กองพัฒนานักศึกษายังมีบริการเงินยืมฉุกเฉิน ให้กู้ยืมในระยะสั้นโดยไม่คิดดอกเบี้ยสำหรับนักศึกษาที่มีความจำเป็นเร่งด่วนอีกด้วย
                           5. งาน รด. กองพัฒนานักศึกษายังมีเจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับการอบรมและแต่งตั้งเป็นผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร ดูแลการรับสมัครนักศึกษา ระหว่างเดือนมิถุนายนของทุกปีและยังดูแลเรื่องการขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารกองประจำการให้ด้วย โดยนักศึกษาต้องติดต่อขอรับบริการในช่วงเดือนกรกฎาคม-พฤศจิกายนของทุกปี
นอกจากภารกิจใหญ่ 2 ด้าน ดังได้กล่าวมาแล้ว กองพัฒนานักศึกษายังเป็นหน่วยงานที่ดูแลทุกข์สุข จัดสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมแก่การเรียนรู้และสร้างเสริมพฤติกรรมอันพึงประสงค์ให้แก่นักศึกษา รวมทั้งส่งเสริมให้นักศึกษาได้แสดงออกถึงความเสียสละ สามัคคี มีคุณธรรม และความเป็นผู้นำในรูปแบบขององค์การนักศึกษา สโมสรนักศึกษา ชุมนุมและชมรมต่างๆตามความสามารถและความสนใจของแต่ละบุคคลอีกด้วย