หน้าหลัก | คู่มือการสมัคร ปฏิทินการรับสมัคร | การเตรียมตัวเข้าสอบ ตารางสอบ ติดต่อสอบถาม 


 

:: ปฏิทินการรับสมัครสอบแข่งขัน ::

กิจกรรม

วัน/เวลา

1. รับสมัครสอบออนไลน์
    ทางเว็บไซต์ : 
http://reg2.npru.ac.th/
เปิดรับสมัครวันที่ 4 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น.
ปิดรับสมัครวันที่ 28 
ธันวาคม 2566 เวลา 
23.59 น.

2. ชำระค่าสมัครสอบ คนละ 500 บาท 
    ตามช่องทางที่ระบบ รับสมัครกำหนด

- ตั้งแต่วันที่ 4 - 28 ธันวาคม 2566  เวลา  23.59 น.

3. ตัวแทนโรงเรียนต่างๆ สามารถส่งเอกสารการสมัคร (พร้อมเงิน
    วันที่ 4 - 12 ธันวาคม 2566 ค่าสมัคร) มายังโรงเรียนสาธิตฯ
    เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของโรงเรียนลงข้อมูลในระบบรับสมัคร  

- ตั้งแต่วันที่ 4 - 12 ธันวาคม 2566
  (ยกเว้นวันหยุดราชการ)

 

4. ยื่นความจํานงประเภทอุปการะคุณ ณ โรงเรียนสาธิตฯ - ตั้งแต่บัดนี้ถึง - 15 ธันวาคม 2566 
ขยายระยะเวลาถึงวันที่ 5 มกราคม 2567 
(ยกเว้นวันหยุดราชการ) 
5. ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบและแจ้งสถานที่สอบ
   ทางเว็บไซต์ : 
https://st.npru.ac.th
ภายในวันที่ 9 มกราคม 2567
6. สอบประเมินสมรรถภาพทางการเรียน - วันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2567 
7. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในชั้น ม.1 และ ม.4
    ปีการศึกษา 2567 ทางเว็บไซต์ : 
https://st.npru.ac.th
- ภายในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567
 
8. รับรายงานตัวนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ตามรายชื่อผู้สิทธิ์เข้า
    ศึกษา ณ
อาคารสิริวรปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567