หน้าหลัก | คู่มือการสมัคร ปฏิทินการรับสมัคร | การเตรียมตัวเข้าสอบ  ตารางสอบ | ติดต่อสอบถาม |


DSNPRU ADMISSION 2567

โครงการรับสมัครเข้าศึกษาต่อมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4
สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 
 

ขั้นตอนการรับรายงานตัว

ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2567 เป็นต้นไป
....เฉพาะผู้ที่ได้รับการติดต่อจากทางโรงเรียนเท่านั้น....
ณ ห้องวิชาการ ชั้น2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 

     

     

 

ประกาศผลสอบ

มัธยมศึกษาปีที่ 1

          

มัธยมศึกษาปีที่ 4

          

ขั้นตอนการขอทราบคะแนน


 

 


:: ปฏิทินการรับสมัครสอบแข่งขัน ::

1. รับสมัครสอบออนไลน์ทางเว็บไซต์ : http://reg2.npru.ac.th/

           ตั้งแต่บัดนี้ถึง 28 ธันวาคม 2566 
2. รับสมัครผ่านตัวแทนโรงเรียน แบบฟอร์มใบสมัคร            ตัวแทนต้องส่งใบสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ถึง - 12 ธันวาคม 2566
           (ยกเว้นวันหยุดราชการ)

3. ชำระค่าสมัครสอบ [ 500 บาท ]

           ตั้งแต่บัดนี้ถึง 28 ธันวาคม 2566 เวลา  23.59 น.

4. ยื่นความจํานงประเภทอุปการะคุณ ณ โรงเรียนสาธิตฯ

           ตั้งแต่บัดนี้ถึง - 15 ธันวาคม 2566 
           ขยายระยะเวลาถึงวันที่ 5 มกราคม 2567 
(ยกเว้นวันหยุดราชการ)    

5. ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบและแจ้งสถานที่สอบ
    
ทางเว็บไซต์ : https://st.npru.ac.th

           ภายในวันที่ 9 มกราคม 2567

6. สอบประเมินสมรรถภาพทางการเรียน

            วันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2567 

7. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2567
    ทางเว็บไซต์ http://st.npru.ac.th

            ภายในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567
8. รับรายงานตัวนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4
    ณ
อาคารสิริวรปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
            วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567

 
คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

1. สําหรับผู้ที่จะสมัครเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
    ต้องกําลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
    
หรือสําเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

2. สําหรับผู้ที่จะสมัครเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
    ต้องกําลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
    หรือสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

3. เป็นผู้มีความประพฤติดี

4. มีสุขภาพสมบูรณ์ ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคในการศึกษา
 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รับจํานวน 135 คน

[ ] ประเภทบุตรบุคลากรภายใน และประเภทอุปการะคุณแก่
โรงเรียนด้วยการบริจาคเงินเข้ากองทุนเพื่อพัฒนาโรงเรียน
จํานวนประมาณ 27 คน


[ ] ประเภททั่วไป จํานวนประมาณ 108 คน

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รับจํานวน 35 คน
[ ] ประเภทบุตรบุคลากรภายใน และประเภทอุปการะคุณแก่
    โรงเรียนด้วยการบริจาคเงินเข้ากองทุนเพื่อพัฒนาโรงเรียน
    
จํานวนประมาณ 7 คน

[ ] ประเภททั่วไป จํานวนประมาณ 28 คน