Statistics Statistics
231778
Online User Online1
Today Today182
Yesterday Yesterday227
ThisMonth This Month2,533
LastMonth Last Month9,611
ThisYear This Year49,152
LastYear Last Year96,194


 

ชื่อแผนงาน/โครงการ : การพัฒนาตัวบ่งชี้การท่องเที่ยวตามกระแสนิยม แชะ ชิม แชร์ ในจังหวัดนครปฐม
หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ประเภททุน: โครงการวิจัยบูรณาการนักศึกษาและอาจารย์ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและความเป็นเลิศทางวิชาการ

หัวหน้าโครงการวิจัย
อาจารย์ธนวรรษ ดอกจันทร์
นางสาวปัทมพร คงดี
นางสาวศุภนิภา พงษ์เวียง
นางสาวน้ำฝน ขวัญตำ
นางสาวศรัญยา เศลาอนันต์