Statistics Statistics
231772
Online User Online1
Today Today176
Yesterday Yesterday227
ThisMonth This Month2,527
LastMonth Last Month9,611
ThisYear This Year49,146
LastYear Last Year96,194


 

ชื่อแผนงาน/โครงการ : การพัฒนาแหล่งเรียนรู้บนเครือข่ายเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นสำหรับครูในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 :กรณีศึกษาโรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม
หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ประเภททุน: โครงการวิจัยท้องถิ่นภายใต้โครงการนครปฐม: นครแห่งความผาสุกทุกชุมชนท้องถิ่น  

หัวหน้าโครงการวิจัย
อาจารย์ ดร.นภาภรณ์ ยอดสิน
อาจารย์วรรณี  สุจจิตร์จูล
อาจารย์นลินทิพย์  คชพงษ์