Statistics Statistics
487772
Online User Online1
Today Today168
Yesterday Yesterday127
ThisMonth This Month671
LastMonth Last Month6,459
ThisYear This Year12,634
LastYear Last Year80,206


 

การพัฒนาแก้วกำบังรังสีชนิดใหม่ในระบบแก้วออกซีฟลูออไรด์

หัวหน้าโครงการ สุวิมล เรืองศรี

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้ได้ศึกษาแก้วออกซีฟลูออไรด์ โดยสูตรแก้วคือ 10CaF2:xGd2O3:(90-x)P2O5 ให้ x คือ ปริมาณความเข้มข้นของ Gd2O3 มีความเข้มข้น 5, 10, 15 และ 20 mol% ตามลำดับ โดยใช้เทคนิคการหลอมและทำให้เย็นตัวอย่างรวดเร็ว จากนั้นได้ทำการศึกษาสมบัติทางกายภาพ ทางแสงและการกำบังรังสี ผลการทดลองพบค่าความหนาแน่นของแก้วตัวอย่างที่เติมความเข้มข้นของ Gd2O3 มีค่าความหนาแน่นของแก้วที่สูงขึ้นเมื่อความเข้มข้นของ Gd2O3 เพิ่มขึ้น ผลการส่องผ่านของแก้วตัวอย่างพบว่าค่าการส่องผ่านแสงเพิ่มขึ้น เมื่อความเข้นข้มของ Gd2O3 เพิ่มสูงขึ้น ผลค่าสัมประสิทธ์การลดทอนเชิงมวล (total mass attenuation coefficients) ของแก้วเพิ่มขึ้นตาม ความเข้มข้นของ Gd2O3 ที่เพิ่มขึ้น ค่าเลขอะตอมยังผล (effective atomic numbers) และค่าความหนาแน่นของอิเล็กตรอน (effective electron densities) ของแก้วตัวอย่าง พบว่ามีแนวโน้มเหมือนกันและมีทิศทางเดียวกันกับค่าสัมประสิทธ์การลดทอนเชิงมวล ค่าความหนาครึ่งค่า (HVL) และค่าความหนาของวัสดุที่ลดลง 10 เท่า (TVL) ของแก้วตัวอย่าง พบว่ามีค่าลดลงเมื่อความเข้มข้นของ Gd2O3 เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยังพบว่าแก้วตัวอย่างมีค่าความหนาครึ่งค่าและค่าความหนาของวัสดุที่ลดลง 10 เท่า น้อยกว่าวัสดุคอนกรีตมาตรฐานรวมถึงกระจกทั่วไป แสดงให้เห็นว่าแก้วตัวอย่างสามารถที่จะใช้เป็นวัสดุกำบังรังสีได้