Statistics Statistics
487767
Online User Online1
Today Today163
Yesterday Yesterday127
ThisMonth This Month666
LastMonth Last Month6,459
ThisYear This Year12,629
LastYear Last Year80,206


 

แบบฟอร์มงบประมาณรายได้
คู่มือนักวิจัย งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2566 (27 ต.ค. 2566) 
Download ตัวอย่างบันทึกข้อความขอขยาย/เลื่อนส่งโครงการวิจัย เรื่อง...ทุนวิจัยโครงการวิจัยสู่ความเป็นเลิศเพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการฯ (6 ต.ค. 2566) 
(1) แบบฟอร์มงบประมาณรายได้
1. บันทึกข้อความนำส่ง
2. แบบฟอร์มการนำไปใช้ประโยชน์
3. แบบฟอร์มการบูรณาการเรียนฯ
4. แบบฟอร์มสรุปการแก้ไขข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ
5. แบบฟอร์มเสนอการร่วมสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย
6. แบบรายงานความก้าวหน้างานวิจัย (ฉบับปรับปรุง) 
7. แบบหนังสืออนุญาตของผู้บังคับบัญชา
8. ใบรับรองโครงการกลุ่มวิจัย
9. ปกรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
10. รายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์
11. รายงานแสดงรายการค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนการวิจัย
12. ตัวอย่างรายงานแสดงรายการค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนการวิจัย
13. ตัวอย่างหลักฐานโครงการวิจัย
(2) แบบฟอร์มการขอเปิดบัญชีโครงการวิจัย ประเภทกระแสรายวัน 
1. แบบฟอร์มบันทึกข้อความขอเปิดบัญชีโครงการวิจัย
2. แบบฟอร์มหนังสือเปิดบัญชีโครงการวิจัย
3. แบบฟอร์มบันทึกข้อความขอปิดบัญชีโครงการวิจัย
4. แบบฟอร์มหนังสือขอปิดบัญชีโครงการวิจัย
5. แบบฟอร์มบันทึกข้อความขอส่งหน้าสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์
(3) แบบฟอร์มการจัดทำราคากลางโครงการวิจัย 
1. แบบฟอร์มบันทึกข้อความขอแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
2. แบบฟอร์มคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
3. แบบฟอร์มตารางแสดงวงเงินงบประมาณจัดทำราคากลางโครงการวิจัย
4. แบบฟอร์มรายละเอียดจัดทำราคากลางโครงการวิจัย
5. หนังสือกรมบัญชีกลาง เรื่อง แนวทางการเปิดเผยราคากลาง
(4) แบบฟอร์มการแต่งตั้งผู้ช่วยนักวิจัย
1. แบบฟอร์มบันทึกข้อความขอแต่งตั้งผู้ช่วยนักวิจัย
2. แบบฟอร์มคำสั่งแต่งตั้งผู้ช่วยนักวิจัย
3. แบบฟอร์มภาระงานผู้ช่วยนักวิจัย
4. แบบฟอร์มใบสำคัญรับเงิน
5. แบบฟอร์มใบลงเวลาปฏิบัติงานของผู้ช่วยนักวิจัย
6. แบบฟอร์รายงานผลการปฏิบัติงานของผู้ช่วยนักวิจัย
7. ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง กำหนดอัตราค่าจ้างผู้ช่วยนักวิจัย
(5) แบบฟอร์มการแต่งตั้งที่ปรึกษาโครงการวิจัย
1. แบบฟอร์มบันทึกข้อความขอแต่งตั้งที่ปรึกษาโครงการวิจัย
2. แบบฟอร์มคำสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษาโครงการวิจัย
(6) แบบฟอร์มการขอปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
1. แบบฟอร์มบันทึกข้อความขอปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
2. แบบฟอร์มคำสั่งปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
3. แบบฟอร์มใบลงเวลาการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
4. แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
5. หลักฐานการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
(7) แบบฟอร์มการขออนุญาตไปราชการ
1. แบบฟอร์มบันทึกข้อความขอไปราชการ
2. แบบฟอร์มคำสั่งไปราชการ
3. ตัวอย่างแผนที่ Google Map
4. แบบฟอร์มแบบรายงานผลการเดินทางไปราชการ (แบบ 8708)
5. ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (บก.111)
(8) แบบฟอร์มและคู่มือขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับโครงการวิจัย (ปีงบประมาณ 2561 เป็นต้นไป)
1. ตัวอย่างบิลเงินสด (ระบุชื่อโครงการวิจัยตามด้วยชื่อหัวหน้าโครงการวิจัย)
2. ตัวอย่างข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR)
3. ประกาศฯ เรื่อง ขั้นตอนการจัดการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับงานวิจัยงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณรายได้ 2561
4. คู่มือขั้นตอนการจัดการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับงานวิจัยงบประมาณแผ่นดิน และรายได้ พ.ศ. 2561
5. ประกาศฯ ขั้นตอนการบริหารการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับโครงการวิจัยงบประมาณจากกองทุนวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม งบประมาณวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก และงบประมาณวิจัยจากเงินรายได้ พ.ศ.2563 
6. คู่มือขั้นตอนการจัดการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับงานวิจัยงบประมาณจากกองทุนวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมงบประมาณวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก และงบประมาณรายได้ พ.ศ. 2563 (update 6 สิงหาคม 2563) 
7. บัญวัสดุ
(9) คู่มือการใช้งานระบบ RDMS สำหรับหัวหน้าโครงการวิจัย