Statistics Statistics
54978
Online User Online1
Today Today3
Yesterday Yesterday22
ThisMonth This Month479
LastMonth Last Month997
ThisYear This Year5,328
LastYear Last Year11,220
 

 

วิสัยทัศน์ 

                ในปี พ.ศ. 2559 หน่วยประชาสัมพันธ์ได้พัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธ์โดยใช้สื่อมัลติมีเดีย สื่อโซเชียลเพิ่มมากขึ้น   ฝ่ายประชาสัมพันธ์จะเป็นสำนักประชาสัมพันธ์ที่มีระบบบริหารจัดการ  เทคโนโลยี   และบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและความเป็นมืออาชีพด้านการประชาสัมพันธ์  เป็นหน่วยงานหลักที่ได้รับความเชื่อถือ ไว้วางใจในฐานะศูนย์กลางการรวบรวม จัดเก็บและเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของสถาบัน   มีบทบาทในการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง    และความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรและหน่วยงานทั้งภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย เน้นส่งเสริมการประสานความร่วมมือทั้งภายในภายในและภายนอกเพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานของสถาบันฯ การพัฒนาท้องถิ่นและสังคมส่วนรวม

ปรัชญา :    ยุคโลกาภิวัตน์  พัฒนาสารสนเทศ  เน้นพิเศษประชาสัมพันธ์ มุ่งสร้างสรรค์ความเข้าใจ

พันธกิจ

                1. กำหนดกรอบนโยบาย วัตถุประสงค์และแผนงานประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

                 2. เป็นศูนย์กลางการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ความเคลื่อนไหวของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

                3. เป็นหน่วยงานหลักในการสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องและความสัมพันธ์อันดีทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

                4. เป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานภายในและภายนอกสถาบัน เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย และการพัฒนาท้องถิ่น

                5. เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่มหาวิทยาลัย

                6. เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่สำรวจกระแสประชามติของกลุ่มประชาชนภายในและภายนอกหน่วยงาน

                7. เป็นศูนย์กลางในการรวบรวม จัดทำและเผยแพร่ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย

                8. ให้คำปรึกษาด้านการดำเนินงานประชาสัมพันธ์แก่หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกสถาบันฯ

                9. ส่งเสริมและพัฒนาระบบบริหารจัดการหน่วยงานประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

คำขวัญ :      ยิ้มงาม  ถามไถ่  มีปัญหาสิ่งใด เต็มใจบริการ