Statistics Statistics
136446
Online User Online2
Today Today33
Yesterday Yesterday59
ThisMonth This Month516
LastMonth Last Month2,660
ThisYear This Year12,667
LastYear Last Year32,315

 รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ สำนัก และสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562


 • ระดับมหาวิทยาลัย e-book, pdf
 • คณะครุศาสตร์ e-book, pdf 
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ e-book, pdf
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี e-book, pdf
 • คณะวิทยาการจัดการ e-book, pdf
 • คณะพยาบาลศาสตร์ e-book, pdf
 • สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน e-book, pdf
 • สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ e-book, pdf
 • สำนักศิลปะและวัฒนธรรม e-book, pdf 
 • สำนักคอมพิวเตอร์ e-book, pdf
 • สถาบันวิจัยและพัฒนา e-book, pdf
 • สถาบันภาษา e-book, pdf