ความร่วมมือกับต่างประเทศ (MOU)                                             


                               


                                                    

           

      สาธารณรัฐประชาชนจีน                              ประเทศไทย

 

หาวิทยาลัย/หน่วยงาน สาขาความร่วมมือ กิจกรรม
ความร่วมมือ
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

 

Shiyuan College of Guangxi Teachers Education University,China 

 ทุกสาขาที่สนใจร่วมกัน
1. แลกเปลี่ยนนักศึกษา
2. ฝึกอบรมภาษาและวัฒนธรรม
3. ประชุมแลกเปลี่ยนทางด้านวิชาการ

 
 ทุกสาขาที่สนใจร่วมกัน  1. แลกเปลี่ยนนักศึกษา
2. ฝึกอบรมภาษาและวัฒนธรรม
3. ประชุมแลกเปลี่ยนทางด้านวิชาการ

  
Dalian Neusoft Institute of Information,China
 ทุกสาขาที่สนใจร่วมกัน
1. แลกเปลี่ยนนักศึกษา
2. ฝึกอบรมภาษาและวัฒนธรรม
3. ประชุมแลกเปลี่ยนทางด้านวิชาการ 
 
 
Guangxi Teachers Education University,China
 ทุกสาขาที่สนใจร่วมกัน  1. แลกเปลี่ยนนักศึกษา
2. ฝึกอบรมภาษาและวัฒนธรรม
3. ประชุมแลกเปลี่ยนทางด้านวิชาการ
 
 
Liuzhou City Vocational College,China  ทุกสาขาที่สนใจร่วมกัน
1. แลกเปลี่ยนนักศึกษา
2. ฝึกอบรมภาษาและวัฒนธรรม
3. ประชุมแลกเปลี่ยนทางด้านวิชาการ
 

Qinzhou University,China 
ทุกสาขาที่สนใจร่วมกัน
1. แลกเปลี่ยนนักศึกษา
2. ฝึกอบรมภาษาและวัฒนธรรม
3. ประชุมแลกเปลี่ยนทางด้านวิชาการ
 
 Lijiang College, Guangxi Normal University,China ทุกสาขาที่สนใจร่วมกัน
1. แลกเปลี่ยนนักศึกษา
2. ฝึกอบรมภาษาและวัฒนธรรม
3. ประชุมแลกเปลี่ยนทางด้านวิชาการ
 
 Nanning College for Vacational Technology,China ทุกสาขาที่สนใจร่วมกัน
1. แลกเปลี่ยนนักศึกษา
2. ฝึกอบรมภาษาและวัฒนธรรม
3. ประชุมแลกเปลี่ยนทางด้านวิชาการ
 
 
Qujing Normal University,China
ทุกสาขาที่สนใจร่วมกัน
1. แลกเปลี่ยนนักศึกษา
2. ฝึกอบรมภาษาและวัฒนธรรม
3. ประชุมแลกเปลี่ยนทางด้านวิชาการ