ความร่วมมือกับต่างประเทศ (MOU)                                             


                               


                                                      

                              เยอรมนี                                           ประเทศไทย

 

 

มหาวิทยาลัย/หน่วยงาน สาขาความร่วมมือ กิจกรรม
ความร่วมมือ
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ


Technical University of Braunschweig Leichtweiss Institute for Hydraulic Engineering and Water Resources,Germany
ด้าน Flash Flood  สร้างความร่วมมือด้านงานวิจัยของกลุ่ม Flash Flood 


MoU

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

-

 MoU