ความร่วมมือกับต่างประเทศ (MOU)                                             


                               


                                                 

 ประเทศมาเลเซีย                                             ประเทศไทย

 

มหาวิทยาลัย/หน่วยงาน สาขาความร่วมมือ กิจกรรมความร่วมมือ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

Universiti Malaysia Perlis,Malaysia

 

 

 

 

 

ทุกสาขาที่สนใจร่วมกัน
 

 

 

 

 

 

 

1.ฝึกอบรมภาษาและวัฒนธรรม

2.ประชุมแลกเปลี่ยนทางด้านวิชาการ

 

 

 

 

 

MoU (Download)

University of Malaya,
Malaysia

 

 

ทุกสาขาที่สนใจร่วมกัน

 

 

 

1.ฝึกอบรมภาษาและวัฒนธรรม

2.ประชุมแลกเปลี่ยนทางด้านวิชาการ

 

 

 

MoU (Download)

ทุกสาขาที่สนใจร่วมกัน

 

 

 

1.ฝึกอบรมภาษาและวัฒนธรรม

2.ประชุมแลกเปลี่ยนทางด้านวิชาการ

MoU (Download)