ความร่วมมือกับต่างประเทศ (MOU)

 


                                                          

 สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม                              ประเทศไทย

 

มหาวิทยาลัย/หน่วยงาน สาขาความร่วมมือ กิจกรรมความร่วมมือ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

FPT University,Vietnam


 

 

ทุกสาขาที่สนใจร่วมกัน

 

 

 

 

1. แลกเปลี่ยนนักศึกษา

2.ฝึกอบรมภาษาและวัฒนธรรม

3.ประชุมแลกเปลี่ยนทางด้านวิชาการ

 


MoU

 

 

 

 

 

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

MoU 

 

Hanoi University,Vietnam

 

 

 

 

ทุกสาขาที่สนใจร่วมกัน

 

 

 

 

 

1. ฝึกอบรมภาษาและวัฒนธรรม

2. ประชุมแลกเปลี่ยนทางด้านวิชาการ

 
 
 
 
 
 
 
MoU

 


Binh Duong University,Vietnam

 

 

 

ทุกสาขาที่สนใจร่วมกัน

 

 

 

ประชุมแลกเปลี่ยนทางด้านวิชาการ

 
 
 
 
MoU