รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติการโครงการ / กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบ 6 เดือน)