แผนยุทธศาสตร์ 2566 - 2570 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2566)