แผนยุทธศาสตร์ 2562 - 2566 (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562 )