ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
101465
Online User Online1
Today Today36
Yesterday Yesterday80
ThisMonth This Month116
LastMonth Last Month1,675
ThisYear This Year14,367
LastYear Last Year20,348

 

เพื่อให้งานบริหารทั่วไป เป็นหน่วยงานที่มีระบบบริหารจัดการที่ดี กำหนดภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ และมีคู่มือการปฏิบัติงานที่ชัดเจน เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล