ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
101437
Online User Online1
Today Today8
Yesterday Yesterday80
ThisMonth This Month88
LastMonth Last Month1,675
ThisYear This Year14,339
LastYear Last Year20,348

 

                    ตามประกาศกระทรวงการศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พ.ศ. ๒๕๔๙  ลงวันที่  ๒๓  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๔๙  ข้อ ๑ ให้แบ่งส่วนราชการในสำนักงานอธิการบดี  ดังนี้

                    ๑. กองกลาง

                    ๒. กองนโยบายและแผน

                    ๓. กองพัฒนานักศึกษา

                     ต่อมามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมได้ออกประกาศ เรื่อง  การแบ่งส่วนราชการในระดับงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒  ให้แบ่งส่วนราชการในสำนักงานอธิการบดี ดังนี้

๔.๑ กองกลาง

(๑) งานบริหารทั่วไป

(๒) งานการเงินและบัญชี

(๓) งานพัสดุ

(๔) งานบริหารทรัพยากรบุคคล

(๕) งานประชุมและพิธีการ

(๖) งานรายได้และทรัพย์สิน

(๗) งานอาคารสถานที่และภูมิสถาปัตย์

(๘) งานกฎหมายและนิติการ 

                               (๙) งานยานพาหนะ

 

                           งานบริหารทั่วไป มีหน้าที่ปฏิบัติงานด้านธุรการและสารบรรณ ซึ่งปฏิบัติงานเป็นหน่วยสารบรรณกลางของมหาวิทยาลัยและงานบริหารทั่วไป มีหน่วยงานในสังกัด ๔ หน่วยงาน ได้แก่ หน่วยธุรการและงานสารบรรณ หน่วยงานประกันคุณภาพหน่วยประชาสัมพันธ์ และหน่วยโสตทัศนูปกรณ์