ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
101444
Online User Online1
Today Today15
Yesterday Yesterday80
ThisMonth This Month95
LastMonth Last Month1,675
ThisYear This Year14,346
LastYear Last Year20,348

2.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2548