ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
101435
Online User Online2
Today Today6
Yesterday Yesterday80
ThisMonth This Month86
LastMonth Last Month1,675
ThisYear This Year14,337
LastYear Last Year20,348

3.ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยการปฏิบัติงานสารบรรณด้วยระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2560