Statistics Statistics
28517
Online User Online1
Today Today7
Yesterday Yesterday11
ThisMonth This Month337
LastMonth Last Month562
ThisYear This Year2,400
LastYear Last Year5,431

ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 

หลักสูตรการบริหารทรัพยากรมนุษย์

ประธานหลักสูตร

 คณะกรรมการประจำหลักสูตร

     

............................................................................................................................................................................................................................

หลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ประธานหลักสูตร   

        

ณะกรรมการประจำหลักสูตร

    

    

          

............................................................................................................................................................................................................................

หลักสูตรการตลาด

ประธานหลักสูตร

 คณะกรรมการประจำหลักสูตร

     

............................................................................................................................................................................................................................

หลักสูตรการเงินและการธนาคาร

ประธานหลักสูตร

คณะกรรมการประจำหลักสูตร

      

............................................................................................................................................................................................................................

หลักสูตรธุรกิจระหว่างประเทศ

ประธานหลักสูตร

คณะกรรมการประจำหลักสูตร

      

 ...........................................................................................................................................................................................................................

หลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

ประธานหลักสูตร

คณะกรรมการประจำหลักสูตร

         

............................................................................................................................................................................................................................

หลักสูตรการจัดการทั่วไป

ประธานหลักสูตร

คณะกรรมการประจำหลักสูตร

        

           

     

                  ............................................................................................................................................................................................................................

หลักสูตรการบัญชี

ประธานหลักสูตร

คณะกรรมการประจำหลักสูตร

        

     

............................................................................................................................................................................................................................

หลักสูตรนิเทศศาสตร์

ประธานหลักสูตร

คณะกรรมการประจำหลักสูตร

       

    

............................................................................................................................................................................................................................

 

หลักสูตรธุรกิจศึกษา

ประธานหลักสูตร

คณะกรรมการประจำหลักสูตร

         

............................................................................................................................................................................................................................

กลุ่มรายวิชาเศรษฐศาสตร์

ประธานกลุ่มรายวิชา  

คณะกรรมการประจำกลุ่มรายวิชา

    

............................................................................................................................................................................................................................

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

      

............................................................................................................................................................................................................................

อาจารย์ประจำคณะ