Statistics Statistics
28546
Online User Online1
Today Today36
Yesterday Yesterday11
ThisMonth This Month366
LastMonth Last Month562
ThisYear This Year2,429
LastYear Last Year5,431

ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 

 

โครงการสัมมนาวิชาการ เปิดประตูความคิดพิชิตความสำเร็จEN

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรมประยุกต์และเครื่องมือทางการเงินEN

โครงการอบรมและพัฒนามาตรฐานความรู้ด้านการประกันภัยและการลงทุนEN

โครงการร่วมมือร่วมใจจิตอาสาพัฒนาความสะอาดEN

โครงการบริการวิชาการ“การผลิตภายนตร์สั้นเพื่อการประชาสัมพันธ์”EN

โครงการบริการวิชาการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การถ่ายทำ-ตัดต่อหนังสั้น”EN

โครงการสร้างงานสร้างอาชีพสาขาวิชานิเทศศาสตร์EN

โครงการ การสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์EN

โครงการ การประชาสัมพันธ์ออนไลน์EN

โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานEN

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านสินค้าอันตรายและความปลอดภัยในอุตสาหกรรม EN

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจำลองสถานการณ์ธุรกิจBeer Game EN

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเตรียมความพร้อมเพื่อการสอบวัดระดับความรู้ TOEIC EN

โครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพสาขาโลจิสติกส์คุณวุฒิวิชาชีพ ระดับชั้นที่ 1EN

โครงการนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพEN

โครงการสานสัมพันธ์น้องพี่EN

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาภาคปกติสาขาวิชาการจัดการทั่วไป  คณะวิทยาการจัดการปีการEN

โครงการการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานสำนักงานและงานอื่นๆ เพื่อเป็นนักปฏิบัติ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการจัดการทั่วไปEN

โครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้สาขาวิชาการจัดการทั่วไปEN

โครงการศึกษาดูงานสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์EN

โครงการปฐมนิเทศและอบรมเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาใหม่EN

โครงการพัฒนาจิตอาสาสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์EN

โครงการโครงการ Workshop Walk Rally Activity ก้าวสู่นักฝึกอบรมมืออาชีพEN

โครงการเตรียมเข้าสู่อาชีพEN

โครงการปรับปรุงหลักหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  แขนง “การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่”EN

โครงการเตรียมความพร้อมสู่รั้วมหาวิทยาลัยบายศรีสู่ขวัญและกีฬาสานสัมพันธ์น้องพี่การตลาดEN

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการออกแบบตราสินค้าบรรจุภัณฑ์และการถ่ายภาพเชิงพาณิชย์EN

โครงการปัจฉิมนิเทศเตรียมความพร้อมนักศึกษาธุรกิจศึกษาก่อนสำเร็จการศึกษาEN

โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น  การจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีลงมือกระทำและสร้างกระบวนการคิด (Active Learning)EN

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ส่งเสริมประชาธิปไตยและบายศรีสู่ขวัญ สานสัมพันธ์สาขาวิชาธุรกิจศึกษาและเตรียมความพร้อมสู่ธุรกิจศึกษาEN

โครงการสร้างงานสร้างอาชีพ สาขาวิชาธุรกิจศึกษาEN

ขออนุมัติพานักศึกษาเข้าร่วมงานของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์การมหาชน) และทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพEN

ขออนุญาตส่งนักศึกษาเข้าแข่งขันการประกวดแผนธุรกิจ รอบชิงชนะเลิศEN

ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ระเบียบ ข้อบังคับมหาวิทยาลัย และประกาศสภามหาวิทยาลัยEN

โครงการวิจัยการพัฒนาการค้าผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงทำนาย สำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดนครปฐม ทุน วช. ปี 2561EN

โครงการบายศรีสู่ขวัญและเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจEN

โครงการการพัฒนาทักษะนักศึกษาในการเข้าทดสอบ Microsoft Office Specialist World 2016EN

โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการทำการตลาดและสร้างรายได้ผ่าน Youtube EN

โครงการร่วมมือร่วมใจจิตอาสา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจEN

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจระหว่างประเทศ (ศัพท์เฉพาะวิชาชีพธุรกิจระหว่างประเทศ)EN

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักเกณฑ์พิธีการศุลกากรการส่งออก-นำเข้าตาม พ.ร.บ.ฉบับใหม่INCOTERMS 2010 EN

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศเชิงปฏิบัติการEN

ขออนุมัติส่งนักศึกษาออกปฏิบัติงานตามโครงการ Work integrated learning EN

โครงการ กีฬาสัมพันธ์น้องพี่ สาขาบัญชีรวมกันต่อต้านยาเสพติด(ไม่ใช้งบประมาณ)EN

โครงการเตรียมความพร้อมก่อนการเข้าศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิตของนักศึกษาใหม่EN

โครงการปฐมนิเทศและบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการบัญชีEN

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการบัญชีและภาษีอากรสู่ความเป็นบัญชีนักปฏิบัติEN

โครงการฝึกอบรมวิชาการมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง   สินค้าคงเหลือและเก็บเงินค่าลงทะเบียนEN

โครงการอบรมและสัมมนามาตรฐานบัญชีใหม่ภาคปกติ  มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง สินค้าคงเหลือ EN

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและพัฒนาจุดเน้นนักศึกษาด้านบัญชีอย่างมืออาชีพEN

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนแผนธุรกิจEN

โครงการในพระราชดำริและจิตอาสาเพื่อช่วยเหลือสังคมโดยนักศึกษาบัญชีEN

โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ภาคปกติEN

โครงการอบรมและสัมมนามาตรฐานบัญชีใหม่ภาค กศ.พป. EN

โครงการประชุมข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการEN

โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้วEN

โครงการประกวดการประดิษฐ์พานไหว้ครูEN

โครงการการพัฒนาชุมชนต้นแบบตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม แบบไม่ใช้งบประมาณEN

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการรณรงค์ลดปัญหาความเสื่อมศีลธรรมทางเพศและยาเสพติดEN

โครงการการพัฒนาชุมชนต้นแบบอบรมเชิงปฏิบัติการการตลาดออนไลน์เพื่อเพิ่มศักยภาพในการเป็นผู้ประกอบการในยุคไทยแลนด์4.0EN

โครงการบริการวิชาการเพื่อสร้างชุมชนต้นแบบ ตำบลคลองจินดา อำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐม ประจำปีงบประมาณ 2561EN

โครงการชุมชนต้นแบบการสื่อสารสุขภาพแบบมีส่วนร่วมตําบลแครายEN

โครงการชุมชนต้นแบบการสื่อสารสุขภาพแบบมีส่วนร่วม ตำบลหนองปากโลง อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐมEN

ขอความอนุเคราะห์จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตและขอใช้อุปกรณ์และสถานที่EN

ขออนุมัติจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์EN

โครงการศึกษาดูงานสถานพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการสำหรับนักศึกษา Student Entrepreneurship Development Academy (SEDA)EN

โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี นครปฐม การใช้สื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวEN

โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี นครปฐม การจัดทำแผนธุรกิจ  ผลิตภัณฑ์ชุมชนท่องเที่ยวEN

รายงานการมาเข้าปฏิบัติงานสาย และไม่ได้แสกน เข้า-ออก ของบุคลากร EN

โครงการอบรมสถิติและโปรแกรมสถิติเพื่อการวิจัย (SPSS for Windows)EN

โครงการวิทยาการจัดการร่วมใจส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ดำเนินชีวิตตามหลักศาสนาอย่างไรให้ชีวิตมีความสุขEN

โครงการบริการวิชาการยกระดับร้านค้าธงฟ้าประชารัฐสู่การเป็นโชห่วยมืออาชีพEN

โครงการประกวดนักศึกษาต้นแบบคณะวิทยาการจัดการEN

ขออนุญาตเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายและขออนุมัติโครงการอบรมสถิติและโปรแกรมสถิติเพื่อการวิจัย (SPSS for Windows)EN

โครงการประชุมคณะและพัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะวิทยาการจัดการEN

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาภาคปกติ  คณะวิทยาการจัดการ ปีการศึกษา 2561EN

โครงการวิทยาการจัดการร่วมใจสืบสานวัฒนธรรมไทยถวายเทียนพรรษาEN

โครงการเตรียมบัณฑิตนักปฏิบัติ คณะวิทยาการจัดการEN

ขอรายงานผลการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี (GOOD PRACTICES) ปี 2561EN

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในปีงบประมาณ 2561 EN

โครงการจัดทำรายงานประจำปีคณะวิทยาการจัดการEN

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทีมงานสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการEN

โครงการประชุมปฏิบัติการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาEN

โครงการ มหกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพ เฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์EN

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะวิทยาการจัดการในการจัดการเรียนการสอนด้วยสารสนเทศแบบมืออาชีพEN

โครงการประกวดแนวปฏิบัติที่ดีและอบรมให้ความรู้การประประกันคุณภาพEN

โครงการบริการวิชาการEN

โครงการฝึกอบรมวิชาการมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง   สินค้าคงเหลือและเก็บเงินค่าลงทะเบียน01EN

โครงการหลักสูตรการเพาะเห็ดในครัวเรือนEN

โครงการจัดอบรมอาชีพโครงการมหาวิทยาลัยประชาชนฯ หลักสูตรการแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตรจากเห็ดEN

โครงการศึกษาดูงานคลังสินค้าเขตปลอดอากร สนามบินสุวรรณภูมิ และ พิพิธภัณฑ์ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิEN

ขออนุมัติจัดโครงการศึกษาดูงานคลังสินค้าเขตปลอดอากร สนามบินสุวรรณภูมิ  และ พิพิธภัณฑ์ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิEN

ข่าวประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง สำหรับนักเรียน นักศึกษาEN

ข่าวประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 5 ประจำปี พ.ศ. 2562EN

โครงการฝึกบัณฑิตนักปฏิบัติEN

ข่าวประชาสัมพันธ์และส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านประกันEN

ข่าวประชาสัมพันธ์ประชุมวิชาการระดับชาติ TNIAC 2019 สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารปชส.EN

ข่าวประชาสัมพันธ์การเผยแพร่วารสารและเชิญชวนส่งผลงานวิชาการเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่EN

ข่าวประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนสถานพยาบาลประจำปีEN

ข่าวประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคลากรเพื่อเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) รุ่นที่ 1

ข่าวประชาสัมพันธ์ การประชุมวิชาการระดับชาติEN

ข่าวประชาสัมพันธ์หลักสูตรEN

โครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ การจัดทำแผนการจัดการความรู้ รายบุคคล Individual KM PlanEN

โครงการประชุมข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการEN

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (LOGO) วันที่ 3-5 กรกฎาคม 2562EN

ส่งนักศึกษาผลิตสื่อร่วมงานEN

จัดส่งโบสเตอร์ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการระดับชาติด้านการประกันคุณภาพการศึกษาEN

ข่าวประชาสัมพันธ์รับสมัครงาน Past - Time สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือรับรองฯ การจดทะเบียนEN

ข่าวประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติศรีโคตรบูรณ์ศึกษาEN

โครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติ การจัดทำคู่มือการปฎิบัติงาน Work ManualEN

ข่าวประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าวสำนักคอมพิวเตอร์ประจำเดือนธันวาคม 2561EN

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการวางแผนภาษีอากรEN

โครงการเตรียมความพร้อมการเรียนรู้ด้านบัญชีเพื่อการแข่งขันทางวิชาการEN

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้ (Knowledge Management) คณะวิทยาการจัดการEN

โครงการเตรียมความพร้อมก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพEN

โครงการอบรมและพัฒนามาตรฐานความรู้ของนักศึกษาบัญชีEN

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการความรู้เพื่อเป็นนักบัญชีมืออาชีพEN

บัญชีนวัตกรรมไทย สิ่งที่ส่งมาด้วย บัญชีนวัตกรรมไทยEN

โครงการสร้างสมรรถนะนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการทั่วไปด้วยบุคลิกภาพEN

โครงการอบรมการสร้างภาวะผู้นำให้กับนักศึกษาEN

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะการใช้ Microsoft OfficeEN

โครงการสัมมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา Mini_UKMEN

ขอเชิญร่วมการแข่งขันการออกแบบเครื่องดื่ม NPRU Master Mixologists Competition 2019EN

ขอเชิญร่วมประกวดออกแบบสติกเกอร์ไลน์EN

ขอเชิญเข้าร่วมประกวดสุนทรพจน์EN

ข่าวประชาสัมพันธ์การจัดงานประชุมสัมมนาทางวิชาการEN

ข่าวประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกาษา พ.ศ. 2561EN

ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดแต่งกลอนต่อต้านการทุจริตEN

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ทุนอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาEN

โครงการบูรณาการด้านนวัตกรรมทางการเงินและการธนาคารEN

โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาในการเข้าทดสอบ Microsoft Office Specialist World 2016EN

ข่าวประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาภาษาต่างประเทศสำหรับนักศึกษาEN

โครงการอบรมภาษาเพื่อเตรียมพร้อมในการประกอบอาชีพEN

โครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ และ Improvement Plan สาขาวิชาการจัดการทั่วไปEN

โครงการเตรียมความพร้อมนักบัญชีเพื่อการทำงานในประชาคมอาเซียนEN

โครงการพัฒนาทักษะของนักศึกษาตามมาตรฐานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจEN

โครงการเตรียมความพร้อมบัณฑิตเข้าสู่ระบบ Exit Exam ระดับสาขาวิชาEN

โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการเงินและการธนาคารEN

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการกำกับดูแลมาตรฐานสินค้าเกษตรเพื่อการส่งออกEN

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการกลยุทธ์การตลาด (การตลาดเชิงกิจกรรม)EN

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมอินโฟกราฟฟิกEN

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในอาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมในการทำงานEN

โครงการพัฒนาทักษะการใช้โปรแกรม Adobe After Effect เพื่อการผลิตรายการโทรทัศน์EN

โครงการ วิทยาการจัดการสืบสานวัฒนธรรมไทยร่วมใจลอยกระทงEN

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โซเชียลมีเดียในการสร้างภาพลักษณ์องค์การและตราสินค้าEN

ข่าวประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าวสำนักคอมพิวเตอร์ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561EN

โครงการกีฬาเฟื่องฟ้าเกมส์ ปี 2561EN

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนแผนธุรกิจEN

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการตลาดออนไลน์EN

โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่EN