กองบรรณาธิการวารสารสังคมศาสตร์วิจัย

ที่อยู่ : สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ชั้น 3 อาคารศูนย์ศึกษาพัฒนาจังหวัดนครปฐม

เลขที่ 85 ถนนมาลัยแมน ตำบลนครปฐม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000

โทรศัพท์ : 0-3410-9300 ต่อ 3900 โทรสาร 034-261-069

อีเมล์ : gradnpru@hotmail.com