วารสารสังคมศาสตร์วิจัย ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2563)

สารบัญ

บทความ

1. การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลักการใช้ภาษาไทยและทักษะการร่วมมือของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้เทคนิครีเวิร์สจิ๊กซอว์ร่วมกับผังกราฟิก
A STUDY OF LEARNING ACHIEVEMENT ON PRINCIPLE OF THAI USAGE AND COOPERATIVE SKILLS OF GRADE 9 STUDENTS USING REVERSE JIGSAW TECHNIQUE WITH GRAPHIC ORGANIZER

ธนัญญา  เอมบำรุง, พิณพนธ์  คงวิจิตต์, กิ่งกาญจน์ บูรณสินวัฒนกูล / THANANYA  AEMBUMRUNG,  PINPON  KONGWIJIT, KINGKARN  BURANASINVATTANAKUL

2. การมีส่วนร่วมของครูผู้สอนในการบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 
TEACHERS’ PARTICIPATION IN SCHOOL ADMINISTRATION UNDER THE SECONDARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 1 
สุภาวดี  ใจภักดี, อัจฉรา  วัฒนาณรงค์ / SUPAWADEE  JAIPAKDEE, ACHARA  WHATTANANARONG

3. ความคิดเห็นของผู้ปกครองเกี่ยวกับปัจจัยที่ใช้ในการตัดสินใจส่งบุตรหลานที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ เข้ารับบริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มในศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร 
PARENTS’ OPINIONS CONCERNING DECISION MAKING TO APPLY SPECIAL NEEDED CHILDREN FOR EARLY INTERVENTION SERVICE FROM THE CENTRAL SPECIAL EDUCATION CENTER, BANGKOK
วุฒิชัย  ใจนะภา, ธารินทร์  รสานนท์ / WUTTICHAI  JAINAPA, THARIN  RASANOND

4. การพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความและการรู้เท่าทันสื่อของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยประยุกต์ใช้แนวการสอนของจังหวัดอะคิตะ 
DEVELOPMENT OF READING COMPREHENSION ABILITY AND MEDIA LITERACY OF GRADE 6 STUDENTS THROUGH AKITA ACTION LEARNING MANAGEMENT 
เพ็ญศิริ  ซื่อสัตย์, พิณพนธ์  คงวิจิตต์, กิ่งกาญจน์  บูรณสินวัฒนกูล / PENSIRI  SUESUD, PINPON  KONGWIJIT, KINGKARN  BURANASINVATTANAKUL

5. การพัฒนาบทเรียนเอ็มเลิร์นนิงร่วมกับกระบวนการเรียนรู้แบบเพื่อนคู่คิด เรื่อง ไฟฟ้าน่ารู้ สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลกรับใหญ่ 
DEVELOPMENT OF M-LEARNING WITH THINK-PAIR-SHARE IN THE TOPIC OF BASIC ELECTRICITY FOR GRADE 4 OF KRABYAI MUNICIPALITY KINDERGARTEN SCHOOL 
นพดล  ผู้มีจรรยา, พรนภา  อินทำ / NOPPADON PHUMEECHANYA, PORNAPAR INTHAM

6. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการแก้โจทย์ปัญหารายวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยจัดการเรียนรู้แบบแฮร์บาร์ตร่วมกับกระบวนการแก้ปัญหา DAPIC 
DEVELOPMENT OF LEARNING ACHIEVEMENT AND PROBLEM SOLVING SKILLS IN MATHEMATICS OF 7th GRADE STUDENTS BY HERBART METHOD WITH DAPIC PROBLEM-SOLVING PROCESS 
ธีรพล  แสนกลม, กนิษฐา  เชาว์วัฒนกุล, แสงเดือน  เจริญฉิม, ณัฏฐลภัส  จันทร์เดชาสุข / TEERAPHOL  SEANKLOM, KANITHA  CHAOWATTHANAKUN, SANGDUAN  CHAROENCHIM, NATTHALAPAS  CHANDECHASUK

7. ผลของชุดกิจกรรมแนะแนวที่มีต่อความรู้และความสามารถในการศึกษารายกรณีของนักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
THE EFFECT OF GUIDANCE ACTIVITIES TO THE KNOWLEDGE AND THE CASE STUDYING ABILITY OF EDUCATION STUDENTS IN NAKHON PATHOM RAJABHAT UNIVERSITY 
เจษฎา  บุญมาโฮม, เสมา  เดชะดิลก, สุพัฏรา  นพคุณ, สุรางค์  มันยานนท์ / JESADA  BOONMAHOME, SEMA  DECHADILOK, SUPATRA  NOPAKUN, SURANG  MUNYANONT

8. การพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชามนุษย์กับสิ่งแวดล้อมสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต 
DEVELOPMENT OF E-LEARNING ON MAN AND ENVIRONMENT FOR UNDERGRADUATE STUDENTS
 

คณารักษ์  ศรีสมบูรณ์ / KANARAK  SRISOMBOON

9. การจัดการเรียนรู้ผ่านชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ (PLC) ของโรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพัณณวดี
LEARNING MANAGEMENT VIA PROFESSIONAL LEARNING COMMUNITY (PLC) IN PLOOKPANYA MUNICIPAL SCHOOL UNDER THE ROYAL PATRONGAGE OF HRH PRINCESS BEJRATANARAJSUDA SIRISOBHABANNAVADI
 

สมเกียรติ  สัจจารักษ์, นิพนธ์  บริเวธานันท์, อดุล  นาคะโร, เอมอร  นาคหลง, สุวิชา  วิริยมานุวงษ์ / SOMKIAT  SADJARAK, NIPON  BORIWATANAN, ADUL  NAKARO, AIMORN  NAKLONG, SUWICHA  WIRIYAMANUWONG

10. การพัฒนาคลังข้อสอบตามระดับชั้นของค่าอำนาจจำแนกของข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
DEVELOPMENT OF ITEM POOLS BY USING INTERVAL A-PARAMETER OF EXAM STRATIFICATION GRADE 12 O-NET MATHEMATICS 
ศักดิ์ชัย  จันทะแสง / SAKCHAI  JANTASANG

11. การพัฒนารูปแบบการนิเทศตามแนวคิดการชี้แนะร่วมด้วยแนวคิดกัลยาณมิตร เพื่อส่งเสริมความสามารถในการจัดการเรียนรู้แบบเรียนรู้ร่วมกันด้วยการสืบสอบ 4Ex2 สำหรับครูคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
THE DEVELOPMENT OF SUPERVISION MODEL BY USING COACHING AND KALYANAMITRA APPROACH TO ENHANCE COLLABORATIVE LEARNING MANAGEMENT ABILITY THROUGH 4EX2 INQUIRY-BASED INSTRUCTION FOR 
SIXTH GRADE MATHEMATICS TEACHERS 
สุภาภรณ์  ใจสุข / SUPAPORN  JAISOOK

กองบรรณาธิการ

ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ