วารสารสังคมศาสตร์วิจัย ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2563)

สารบัญ

บทความ

1. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการใช้ปัญหาเป็นฐานตามแนวสะเต็มศึกษา / DEVELOPMENT OF SCIENCE LEARNING ACHIEVEMENT AND ABILITY TO SOLVING PROBLEMS OF GRADE 7 STUDENTS USING PROBLEM-BASED LEARNING WITH STEM EDUCATION
กรริสา  จันทร์สุวรรณ, จินตนา  ศิริธัญญารัตน์, จิตติรัตน์  แสงเลิศอุทัย / KORNRISA  JANSUWAN, CHINTANA  SIRITHANYARAT, JITTIRAT  SAENGLOETUTHAI

2. การคุ้มครองแรงงานต่างด้าวตามสิทธิกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทนในสถานประกอบการจังหวัดปัตตานี / LABOR PROTECTION OF FOREIGN WORKERS UNDER SOCIAL SECURITY FUND AND COMPENSATION FUND IN PATTANI PROVINCE
กันยปริณ  ทองสามสี, ณรรช  หลักชัยกุล, อิสระ  ทองสามสี / KANYAPRIN  TONGSAMSI, NAT  LUXCHAIGUL, ISARA  TONGSAMSI

3. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อประกันภัยเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศของนักท่องเที่ยวชาวไทย / MARKETING-MIXED FACTORS INFLUENCING OUTBOUND TRAVEL INSURANCE PURCHASING DECISION OF THAI TOURISTS
คมสิทธิ์  เกียนวัฒนา, ชาลิสา  พงศ์ชัยไพบูลย์, ณัฐพัชร์  ธิติพิมลพรรณ / KOMSIT  KIEANWATANA, CHALISA  PHONGCHAIPAIBOON, NATTAPACH  THITIPIMOLPRA

4. โมเดลเชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลโรงเรียนเอกชนในยุคดิจิทัล / A CASUAL MODEL OF FACTOR INFLUENCING TO PRIVATE SCHOOL EFFECTIVENESS IN DIGITAL AGE
จันทิมา  รุ่งเรือง / JUNTIMA  RUNGRUEANG

5. ผลของโปรแกรมการแนะแนวที่มีต่อความฉลาดทางอารมณ์และความแข็งแกร่งในชีวิตของนักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต / EFFECT OF GUIDANCE PROGRAM ON EMOTIONAL INTELLIGENCE AND RESILIENCE OF EDUCATION UNDERGRADUATE STUDENTS
เจษฎา  บุญมาโฮม, นพวรรณ  คนึงชัยสกุล, อรพิณ  พัฒนผล / JESADA  BOONMAHOME, NOPPAWAN  KANEUNGCHAISAKUL, ORAPIN  PATTANAPHON

6. การเปรียบเทียบทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย ระหว่างกลุ่มที่จัดการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์และกลุ่มที่จัดการเรียนการสอนแบบปกติ / THE COMPARISON OF ENGLISH LISTENING AND SPEAKING SKILLS OF MATTHAYOMSUKSA 4 STUDENTS AT SAMUTSAKHON WITTAYALAI SCHOOL BETWEEN USING CONSTRUCTIVIST THEORY AND USUAL INSTRUCTION
ธงชัย  เชื้อนิล, ศุภานัน  สิทธิเลิศ / THONGCHAI  CHUANIN, SUPANAN  SITTILERD

7. กลยุทธ์การส่งเสริมความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมของนิสิตระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน / STRATEGIES FOR PROMOTING ENVIRONMENTAL AWARENESS OF UNDERGRADUATE STUDENTS AT KASETSART UNIVERSITY, KAMPHAENG SAEN CAMPUS
นุสภา  พูนผล, วราภรณ์  แย้มทิม, จุฑาทิพย์  ถาวรรัตน์ / NUSSAPA  POONPON, VARAPORN  YAMTIM, CHUTATHIP  THAWORNRATANA  

8. การพัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้บริโภควัยเยาว์ ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบสตอรี่ไลน์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / DEVELOPMENT OF CRITICAL THINKING ABILITY OF YOUNG CONSUMERS USING STORYLINE LEARNING MANAGEMENT OF GRADE 6 STUDENTS
พัชรินทร์  ศตพรไกรวัฒน์, นันท์นภัส  นิยมทรัพย์, นภาภรณ์  ยอดสิน / PHATCHARIN  SATAPORNKRAIWAT, NANNABHAT  NIYOMSAP, NAPAPORN  YODSIN

9. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบอุปนัยร่วมกับกลวิธี STAR / DEVELOPMENT OF LEARNING ACHIEVEMENT AND MATHEMATICAL PROBLEM-SOLVING ABILITY OF GRADE 7 STUDENTS BY USING INDUCTIVE LEARNING MANAGEMENT WITH THE STAR STRATEGY
ศิตาพร  พิมพ์พันธุ์, จินตนา  ศิริธัญญารัตน์, นันท์นภัส  นิยมทรัพย์ / SITAPORN  PHIMPHAN, CHINTANA  SIRITHANYARAT, NANNABHAT  NIYOMSAP

10. ปัจจัยที่มีผลต่อความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงานของบุคลากรสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย / FACTORS AFFECTING 
WORK-LIFE BALANCE OF OFFICE OF THE PERMANENT SECRETARY FOR INTERIOR’S STAFF
สุภา  เข็มแข็งปรีชานนท์, ระวี  สัจจโสภณ, ศุภรักษ์  อธิคมสุวรรณ / SUPA  KHEMKHANGPREECHANON, RAVEE  SAJJASOPORN, 
SUPHARUK  ATICOMSUWAN

11. การใช้อำนาจของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อสมรรถนะครูในศตวรรษที่ 21 ของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 / EXERCISE OF POWER BY SCHOOL ADMINISTRATORS AFFECTING COMPETENCY OF 21st CENTURY TEACHERS UNDER THE SECONDARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 10
เสริมศักดิ์  คงสมบัติ, อนงค์  สระบัว / SERMSAK  KONGSOMBUT, ANONG  SRABUA 

กองบรรณาธิการ

ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ