วารสารสังคมศาสตร์วิจัย ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2562)

สารบัญ

บทความ

 1. ความสัมพันธ์ระหว่างความสุขในการทำงานของครูกับประสิทธิผลของโรงเรียนในเครือสวนกุหลาบวิทยาลัย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน / THE RELATIONSHIP BETWEEN TEACHERS’ HAPPINESS AT WORK AND EFFECTIVENESS OF SCHOOLS AFFILIATED WITH SUANKULARBWITTAYALAI UNDER THE OFFICE OF THE BASIC EDUCATION COMMISSION 
  กฤตัชญ์  สุริยนต์, ภารดี อนันต์นาวี, เจริญวิชญ์  สมพงษ์ธรรม / KRITTAS  SURIYONT, PARADEE  ANANNAWEE, CHAROENWIT  SOMPONGTAM
   
 2. ปัจจัยที่มีผลต่อความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม / FACTORS AFFECTING ADVERSITY QUOTIENT OF UNDERGRADUATE STUDENTS IN KASETSART UNIVERSITY KAMPHEANG SAEN CAMPUS, NAKHON PATHOM PROVINCE
  กฤษณีย์  โหมดทอง, ประสงค์  ตันพิชัย, ระวี  สัจจโสภณ / KRITSANEE  MODTHONG, PRASONG  TANPICHAI, RAVEE  SAJJASOPORN
   
 3. การพัฒนาบทเรียนออนไลน์แบบปฏิสัมพันธ์เรื่อง ทฤษฎีการเรียนรู้รายวิชาจิตวิทยาการเรียนรู้เพื่อการออกแบบสื่อ / DEVELOPMENT OF INTERACTIVE E-LEARNING ON LEARNING THEORY IN PSYCHOLOGY OF LEARNING FOR MEDIA DESIGN
  เจษฎา  บุญมาโฮม, มารุต  คล่องแคล่ว, จีรารัตน์  ชิรเวทย์, วรรณีย์  เล็กมณี, ดรุณี  โกเมนเอก / JESADA  BOONMAHOME, MARUT  KLONGLAEW, GEERARAT  CHIRVATE, WANNEE  LEXMANEE, DARUNEE  KOMEN-EK
   
 4. การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันประสิทธิผลการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน / THE CONFIRMATORY FACTOR ANALYSIS OF EFFECTIVENESS IN ICT MANAGEMENT OF SCHOOLS UNDER THE OFFICE OF THE BASIC EDUCATION COMMISSION
  ทรัพย์หิรัญ  จันทรักษ์, เอกลักษณ์  เพียสา / SUPHIRUN  JANTARAK, AKKALUCK  PHEASA 
   
 5. สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดนครปฐม / ADMINISTRATOR’S COMPETENCIES AFFECTING EFFECTIVENESS OF SCHOOLS UNDER THE NAKHON PATHOM SECONDARY EDUCATION SERVICE AREA OFFICE 9
  ปวีณา  รอดเจริญ, พรศักดิ์  สุจริตรักษ์ / PAWEENA  ROTCHAROEN, PHORNSAK  SUCHARITRAK
   
 6. สภาพการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดนครปฐม / OPERATING CONDITION OF INFORMATION TECHNOLOGY FOR ENTERING ASEAN COMMUNITY OF SCHOOLS UNDER THE OFFICE OF NAKHON PATHOM SECONDARY EDUCATIONAL SERVICE AREA 9
  เพ็ญประภา  เที่ยงตรง, พรศักดิ์  สุจริตรักษ์ / PENPRAPA  TIANGTRONG, PHORNSAK  SUCHARITRAK
   
 7. ความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหารที่ส่งผลต่อผลการสื่อสารภายในสถานศึกษา  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 / ADMINISTRATORS’ EMOTIONAL INTELLIGENCE AFFECTING EFFECTIVENESS OF COMMUNICATION IN SCHOOLS UNDER OFFICE OF RATCHABURI EDUCATIONAL SERVICE AREA 1 
  สุฑาทิพย์  มณีรัตนเลิศวานิช, นิมิตร  มั่งมีทรัพย์ / SUTHATHIP  MANEERATTANALERDVANID, NIMITR  MUNGMEESUP  
   
 8. การพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบทักษะปฏิบัติร่วมกับกระบวนการแก้ปัญหาและเทคนิคจิกซอว์ในรายวิชางานประกอบอาหารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 / DEVELOPMENT OF PROBLEM SOLVING ABILITY USING PSYCHOMOTOR SKILLS LEARNING MANAGEMENT WITH PROBLEM SOLVING PROCESS AND JIGSAW TECHNIQUE IN CULINARY ARTS FOR ELEVENTH-GRADE STUDENTS
  อัญชลี  แสงทอง, นันท์นภัส  นิยมทรัพย์, จินตนา  ศิริธัญญารัตน์ / ANCHALEE  SANGTHONG, NANNABHAT  NIYOMSAP, CHINTANA  SIRITHANYARAT
   
 9. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ โดยใช้การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามแนวสะเต็มศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 / DEVELOPMENT OF LEARNING ACHIEVEMENT AND CREATIVE PROBLEM SOLVING ABILITY OF FIFTH GRADE STUDENTS USING SCIENTIFIC LEARNING MANAGEMENT BASED ON STEM EDUCATION 
  อารยา  แก้วบัวดี, จินตนา  ศิริธัญญารัตน์, นันท์นภัส  นิยมทรัพย์ / ARAYA  KAEOBUADI, CHINTANA  SIRITHANYARAT, NANNABHAT  NIYOMSAP
 10. คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารวิชาการในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
  ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 / CHARACTERISTICS OF SCHOOL ADMINISTRATORS AFFECTING EFFECTIVENESS OF 
  ACADEMIC ADMINISTRATION IN SCHOOLS UNDER THE OFFICE OF RATCHABURI PRIMARY EDUCATIONAL 
  SERVICE AREA 1
  อุมาพร ธรรมประเสริฐ / UMAPORN THAMAPRASERT
  
 11. การพัฒนารูปแบบการเรียนแบบผสมผสานตามแนวคิดการเรียนแบบร่วมมือ โดยใช้ทรัพยากรเป็นฐานเพื่อพัฒนาทักษะการรู้เท่าทันสื่อของนักศึกษาสาขาการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม / DEVELOPING AN APPROACH TO ENHANCE THE A DEVELOPMENT OF BLENDED LEARNING MODEL BASED ON COOPERATIVE LEARNING USING RESOURCE-BASED LEARNING TO DEVELOP MEDIA LITERACY SKILLS OF EDUCATION PROGRAM STUDENTS OF NAKHON PATHOM RAJABHAT UNIVERSITY
  นภาภรณ์  ยอดสิน / NAPAPORN  YODSIN

กองบรรณาธิการ

ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ