วารสารสังคมศาสตร์วิจัย ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2562)

สารบัญ

บทความ

 1. การบริหารวิชาการที่ส่งเสริมทักษะการคิดของนักเรียนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 / ACADEMIC ADMINISTRATION TO PROMOTE THINKING SKILLS OF STUDENTS IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS UNDER THE JURISDICTION OF THE OFFICE OF RATCHABURI PRIMARY EDUCATION SERVICE AREA 1
  กรกมล  ทองยอด, พรศักดิ์  สุจริตรักษ์ / KORNKAMON  TONGYOD, PORNSAK  SUCHARITRAK
   
 2. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จในการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบบ้านคลองสามแพรก ตำบลในคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ / FACTOR INFLUENCING ACHIEVEMENT OF KHLONG SAM PHRAEK SUFFICIENCY ECONOMY VILLAGE, NAI KLONG BANG PLA KOT SUBDISTRICT, PHRA SAMUT CHEDI DISTRICT, SAMUT PRAKAN PROVINCE
  แก้วจรรยา  คงนุ่น, สมบูรณ์  ศิริสรรหิรัญ / KAEWJANYA  KONGNOON, SOMBOON  SIRISUNHIRUN
   
 3. ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะผู้นำกับความสำเร็จในการขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดิน ชุมชนนครทอง ตำบลปากคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ/ RELATIONSHIP BETWEEN LEADER TRAITS AND IMPLEMENTATON SUCCESS OF QUEEN SIRIKIT FUND OF NAKHON THONG COMMUNITY, PAK KLONG BANG PLA KOT SUBDISTRICT, PHRA SAMUT CHEDI DISTRICT, SAMUT PRAKAN PROVINCE
  เจริญขวัญ นัยเนตร, สมบูรณ์  ศิริสรรหิรัญ / CHAROENKWAN  NAIYANET, SOMBOON  SIRISUNHIRUN
   
 4. ผลของการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านร่วมกับการสอนแบบ CCR เพื่อพัฒนาความสามารถการอ่านเชิงวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 / EFFECT OF SUPPLEMENTARY READING BOOKLET TOGETHER WITH CCR MODEL TO DEVELOP ANALYTICAL READING ABILITY OF GRADE 9 STUDENTS
  เจษฎา  บุญมาโฮม, วิริยา  วิริยารัมภะ, ปวิชญา  สั้นทอง, ปรีชา เสือพิทักษ์ / JESADA BOONMAHOME, WIRIYA WIRIYARAMPA, PAWITCHAYA  SANTONG, PREECHA   SUAPITAK 
   
 5. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การเขียนสะกดคำ และทักษะทางสังคม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT ร่วมกับแบบฝึก / DEVELOPMENT OF GRADE 3 STUDENTS’ LEARNING ACHIEVEMENT IN WORDS SPELLING AND SOCIAL SKILLS BY USING TGT COOPERATIVE LEARNING TECHNIQUE TOGETHER WITH EXERCISES
  เฉลิม  เพิ่มนาม, สมพร  ร่วมสุข / CHALERM  PERMNAM, SOMPORN  RUAMSUK
   
 6. คุณลักษณะของผู้บริหารและทัศนคติต่อวิชาชีพของครูที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมจัดการศึกษาในสถานศึกษาของชุมชน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 / SCHOOL ADMINISTRATORS’ ATTRIBUTES AND TEATHERS’ PROFESSIONAL ATTITUDE AFFECTING COMMUNITY PARTICIPATION IN EDUCATIONAL MANAGEMENT IN SCHOOLS UNDER RATCHABURI PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 1
  ธัญวรรณ  รักซ้อน / THUNYAWAN  RUKSORN
   
 7. การจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรม เรื่อง เซลล์ของสิ่งมีชีวิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งคล้าวิทยา / LEARNING MANAGEMENT BY USING THE ACTIVITY PACKAGE IN CELL FOR GRADE 7 STUDENTS IN CHUMCHON BAN BUNGKHLA WITTHAYA SCHOOL
  ธันวาวุฒิ  ดังชัยภูมิ, วิษณุ  สุทธิวรรณ / TANWAWUT  DANGCHAIYAPHUM, WITSANU  SUTTIWAN  
   
 8. การศึกษาสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพครูของผู้ประกอบวิชาชีพครูในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม / A STUDY OF THE COMPETENCIES ACCORDING TO THE PROFESSIONAL STANDARDS FOR TEACHER UNDER NAKHON PATHOM PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE  
  นภาภรณ์  ยอดสิน / NAPAPORN  YODSIN 
   
 9. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์การอ่านสื่อออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้การจัดการเรียนรู้ด้วยวิธี QUEST / DEVELOPMENT OF GRADE 10 STUDENTS’ ACHIEVEMENT IN CRITICAL READING OF ONLINE TEXT BY USING QUEST METHOD
  ปวีณ์สุดา  ขยันการ, มีชัย  เอี่ยมจินดา, ภัทร์ธีรา  เทียนเพิ่มพูน / PAVEESUDA KHAYANKAN, MEECHAI IEMJINDA, PATTEERA THIENPERMPOOL
   
 10. การใช้กิจกรรมการเล่านิทานเพื่อพัฒนาความสามารถด้านการฟังภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / USING STORYTELLING ACTIVITIES TO ENHANCE THE ENGLISH LISTENING ABILITY OF GRADE 6 STUDENTS 
  พรพิหค  พูนใจสม, กันต์ดนัย  วรจิตติพล / PORNPIHOK  POONJAISOM, KANDANAI  WORAJITTIPHON
   
 11. การพัฒนาแนวทางการยกระดับคุณภาพศูนย์เด็กเล็กภาคกลางให้ได้ตามมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ / DEVELOPING AN APPROACH TO ENHANCE THE QUALITY OF CHILDCARE CENTERS IN CENTRAL THAILAND TO QUALIFY FOR THAILAND’S NATIONAL STANDARD
  รัฐดาว  พิศาลพงศ์, วริยา  สมประชา, จารุทัศน์  วงศ์ข้าหลวง, วิลาสินี  ทองแถบ / RATHDOW  PHISALAPHONG, WARIYA  SOMPRACHA, JARUTUS  WONGSKHALUANG, WILASINEE  THONGTAB
   
 12. การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ Mobile Learning โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับเทคนิคการเรียนแบบร่วมมือ ในรายวิชาการเขียนเว็บไซต์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนศรีประจันต์ “เมธีประมุข” / THE DEVELOPMENT ONLINE LESSONS MOBILE LEARNING USING PROBLEM-BASED LEARNING WITH COLLABORATIVE LEARNING TECHNIQUES ON THE SUBJECT OF WEBSITE PROGRAMMING FOR GRADE 12 STUDENTS OF SRIPRACHAN “METHIPRAMUK” SCHOOL
  วัฒนา  พลาชัย, วินัย  เพ็งภิญโญ / WATANA  PLACHAI, WINAI  PHENGPINYO
   
 13. การเปิดรับ การใช้ประโยชน์ และความพึงพอใจของผู้ชมที่มีต่อรายการธรรมปทีป วัดยานนาวา ทางสื่อออนไลน์ / EXPOSURE, USES AND GRATIFICATIONS TOWARDS YANNAWA TEMPLE’S DHAMMA PRATEEP SERIES ON ONLINE MEDIA
  ศิริวรรณ  ริ้วสุขสันต์, ณัฐฐ์วัฒน์  สุทธิโยธิน, ไพบูรณ์  คะเชนทรพรรค์ / SIRIWAN  REAOSUKSAN, NATTAWAT  SUTTIYOTHIN, PAIBOON  KACHENTARAPHAN
   
 14. ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานวิชาการกับประสิทธิภาพการสอนของครูภาษาอังกฤษในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม / RELATIONSHIP BETWEEN ACADEMIC ADMINISTRATION AND TEACHING EFFICIENCY OF ENGLISH TEACHERS IN SCHOOLS UNDER THE OFFICE OF SAMUT SONGKHRAM PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA
  สุกัญญา  โพธิ์ทอง / SUKUNYA PHOTHONG
   
 15. วิธีจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารที่มีผลกับความผูกพันต่อสถานศึกษาของครูและบุคลากรในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 / CONFLICT MANAGEMENT OF SCHOOL ADMINISTRATORS AFFECTING SCHOOL ATTACHMENT OF TEACHERS AND PERSONNEL IN SCHOOLS UNDER THE SECONDARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 8
  สุภรณ์  ทับทิมทอง, นิมิตร  มั่งมีทรัพย์ / SUPORN  THABTHIMTHONG, NIMITR  MUNGMEESUP
   
 16. การวิจัยและพัฒนาแบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมการปลูกผักปลอดภัยสำหรับอาหารกลางวันของโรงเรียนขนาดเล็กตามโครงการ 9 บวร / PARTICIPATORY RESEARCH AND DEVELOPMENT TO PROMOTE SAFE VEGETABLE PRODUCTION FOR SCHOOL LUNCH IN SMALL SCHOOL CONTEXT (9-GLORIOUSNESS PROJECTS)
  สุมิตร  สุวรรณ, วิทัศน์  ฝักเจริญผล, อภิเดช  ช่างชัย / SUMIT  SUWAN, WITAT  FAKCHAROENPHOL, APIDET  CHANGCHAI
   
 17. บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 / ROLE OF SCHOOL ADMINISTRATORS TO SUPPORT LEARNER-CENTERD LEARNING MANAGEMENT IN SCHOOLS UNDER RATCHABURI PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 2
  สุรพงศ์  อึ๊งโพธิ์, ชวน  ภารังกูล / SURAPONG  EUNGPHO, CHUAN  PARUNGGUL
   
 18. ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาในเขตตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ เขต 6 / SATISFACTION ON PERFORMANCE OF TEACHERS AT PRAPARIYATTIDHAMMA GENERAL EDUCATION SCHOOLS IN MINISTRY OF EDUCATION INSPECTION ZONE 6
  อุทัย  แซ่อึ้ง / UTHAI  SAEUNG
   
 19. การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยวิธีสอนแบบ SQ5R / DEVELOPMENT OF CRITICAL READING ABILITY OF GRADE 10 STUDENTS BY USING SQ5R METHOD
  อุษาวดี  ชูกลิ่นหอม, สมพร  ร่วมสุข / USAWADEE  CHOOKLINHORM, SOMPORN  RUAMSUK
   
 20. ปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการสถานศึกษาพอเพียงในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี / ADMINISTRATIVE FACTORS AFFECTING SUFFICIENCY SCHOOL MANAGEMENT IN SCHOOLS UNDER THE OFFICE OF UDON THANI PRIMARY EDUCATION SERVICE AREA
  ทวีศักดิ์  ธาตุชัย, นวัตกร  หอมสิน, ประพรทิพย์  คุณากรพิทักษ์ / TAWEESAK  THATCHAI, NAWATTAKORN  HOMSIN, PRAPORNTIP  KUNAGORNPITAK
   
 21. การป้องกันอาชญากรรมและการสร้างความมั่นคงปลอดภัยในชุมชน: ภารกิจที่ท้าทายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทย / CRIME PREVENTION AND COMMUNITY SECURITY BUILDING: CHALLENGES OF THAI LOCAL ADMINISTRATIVE ORGANIZATIONS
  สัณหกฤษณ์  บุญช่วย / SUNHAKRISANA  BOONCHUAY

กองบรรณาธิการ

ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ