วารสารสังคมศาสตร์วิจัย ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2561)

เอกสารส่วนหน้า

สารบัญ

บทความ

 1. การเปลี่ยนแปลงภูมิปัญญาท้องถิ่นของโอ่งมังกร ในอำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี / CHANGES IN LOCAL WISDOM OF GLAZED WATER JAR WITH DRAGON PATTERN IN MUEANG DISTRICT, RATCHABURI PROVINCE
  จริญญาพร  สวยนภานุสรณ์, ธนิต  โตอดิเทพย์ / JARINYAPORN  SUAINAPANUSORN, TANIT TOADITHEP
   
 2. สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 / SCHOOL ADMINISTRATORS’ COMPETENCIES AFFECTING SCHOOL EFFECTIVENESS UNDER THE SECONDARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 10  
  ดาราพร  เชยเถื่อน, นภาเดช  บุญเชิดชู, จิตติรัตน์  แสงเลิศอุทัย / DARAPORN  CHOEYTHUEN, NAPADECH  BOONCHERDCHOO, JITTIRAT  SAENGLOETUTHAI
   
 3. บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษาของรัฐในจังหวัดสมุทรสาคร / ROLES OF SCHOOL ADMINISTRATORS AFFECTING SCHOOL EFFECTIVENESS OF GOVERNMENT PRIMARY SCHOOL IN SAMUT SAKHON PROVINCE
  นงลักษ์  จันหงษา, จิตติรัตน์  แสงเลิศอุทัย, นภาเดช  บุญเชิดชู / NONGLAK  JANHONGSA, JITTIRAT  SAENGLOETUTHAI, NAPADECH  BOONCHERDCHOO
   
 4. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่ส่งผลต่อสมรรถนะประจำสายงานของครูในโรงเรียนประถมศึกษาของรัฐ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 / HUMAN RESOURCE MANAGEMENT AFFECTING FUNCTIONAL COMPETENCIES OF GOVERNMENT PRIMARY SCHOOLS’ TEACHERS UNDER SUPHAN BURI PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 2
  เนตรนภา  ฝัดค้า, นภาภรณ์  ยอดสิน, พิชญาภา  ยืนยาว / NATNAPA  FADKHA, NAPAPORN  YODSIN, PITCHAYAPA  YUENYAW 
   
 5. แนวทางการฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวชุมชนตลาดน้ำเหล่าตั๊กลัก อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี / RECOVERY GUIDELINES FOR THE COMMUNIY-BASED TOURISM AT LAO TUK LUK FLOATING MARKET, DAMNOEN SADUAK DISTRICT, RATCHABURI PROVINCE 
  ประพนธ์  เล็กสุมา, ชนิดา  เสียงเพราะ, น้ำผึ้ง  เพ่งผล, จิราภรณ์  คงมาก, ปริตา  งามพริ้งศรี / PRAPON LEKSUMA, CHANIDA SEANGPROA, NAMPHUNG PENGPON, JIRAPORN KONGMAK, PARITA NGAMPRINGSRI
   
 6. การพึ่งพาป่าชุมชน ของชุมชนบริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง / COMMUNITY FOREST RELIANCE OF COMMUNITIES AT HUAI KHA KHAENG WILDLIFE SANCTUARY
  ปริญญา  นิกรกุล, พระครูวิโชติสิกขกิจ, พระครูอุเทศธรรมสาทิศ / PARINYA  NIKORNKUL, PHRAKHRU VICHOTSIKKHAKIJ, PHRAKHRU UTHETTHAMMASATHIT
   
 7. คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร / CHARACTERISTICS OF SCHOOL ADMINISTRATORS AFFECTING SCHOOLS’ EFFECTIVENESS UNDER THE SAMUT SAKHON PRIMARY EDUCATION SERVICE AREA OFFICE
  ปวีณา  ศรีนาราง, นภาเดช  บุญเชิดชู, จิตติรัตน์  แสงเลิศอุทัย / PAWENA SRINARANG,  NAPADECH BOONCHERDCHOO,  JITTIRAT SAENGLOETUTHAI  
   
 8. การศึกษาผลการจัดการเรียนรู้แบบ SQ4R  ต่อความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษ  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัดนครราชสีมา / A STUDY OF SQ4R LEARNING MANAGEMENT EFFECT ON ENGLISH READING COMPREHENSION ABILITY OF GRADE SIX STUDENTS IN SCHOOL UNDER THE OFFICE OF THE PRIVATE EDUCATION COMMISSION IN NAKHON RATCHASIMA PROVINCE  
  พัชรนันท์  นราศิริกุลพิชัย, ไพศาล  หวังพานิช, สงวนพงศ์  ชวนชม / PATCHARANUN  NARASIRIKUNPICHAI, PATCHARANUN  NARASIRIKUNPICHAI, SANGUANPONG  CHUANCHOM  
   
 9. การดำเนินงานด้านการบริการของมูลนิธิเพื่อสตรีและเด็กเครือข่ายคริสเตียนภาคกลาง / SERVICE OPERATIONS OF THR CENTRAL THAILAND CHRISTIAN NETWORK FOUNDATION FOR WOMEN AND CHILDREN  
  มณฑิตา  ไชยสมบัติ, ธีรวุธ  ธาดาตันติโชค, ดวงใจ  ชนะสิทธิ์ / MONTHITA CHAISOMBAT, THEERAWUT TADATONTICHOK, DUANGJAI CHANASID
   
 10. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียน ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนราชินีบูรณะ จังหวัดนครปฐม / RALATIONSHIP BETWEEN FACTORS AFFECTING GUARDIAN PARTICIPATION IN EDUCATIONAL MANAGEMENT OF RACHINEEBURANA SCHOOL, NAKHON PATHOM PROVINCE
  มธาสิทธิ์  ธัญรัตนศรีสกุล / MATHASIT TANYARATTANASRISAKUL
   
 11. การจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อบรรยากาศของโรงเรียน ประถมศึกษาของรัฐในจังหวัดสมุทรสาคร / CONFLICT MANAGEMENT OF SCHOOL ADMINISTATOR AFFECTING SCHOOL CLIMATE OF THE GOVERNMENT PRIMARY SCHOOL IN SAMUT SAKHON PROVINCE
  เย็นจิตร  ทิพมาตร, นภาเดช  บุญเชิดชู , พิชญาภา  ยืนยาว / YENJIT  TIPPAMATR, NAPADECH  BOONCHERCHOO, PITCHAYAPA  YUENYAW
   
 12. คุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของบุคลากร โรงเรียนการบิน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม / QUALITY OF LIFE IN WORK OPERATION ACCORDING TO SUFFICIENCY ECONOMY PHILOSOPHY OF PERSONNEL IN FLYING TRAINING SCHOOL, KAMPHAENG SAEN DISTRICT, NAKHON PATHOM PROVINCE
  รุ่งนภา  เพ่งรุ่งเรืองวงษ์ / RUNGNAPA  PENGRUNGRUANGWONG
   
 13. การบริหารเชิงกลยุทธ์ที่ส่งผลต่อการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐในจังหวัดราชบุรี / STRATEGIC MANAGEMENT AFFECTING INTERNAL QUALITY ASSURANCE IN GOVERNMENT SECONDARY SCHOOLS IN RATCHABURI PROVINCE
  มล  สอนดี, นภาภรณ์  ยอดสิน, พิชญาภา  ยืนยาว / RUEMON  SONDEE, NAPAPORN  YODSIN, PITCHAYAPA  YUENYAW
   
 14. การควบคุมภายในที่ส่งผลต่อการบริหารงบประมาณของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร / INTERNAI CONTROL AFFECTING BUDGETING ADMINISTRATION OF EDUCATIONAL INSTITUTIONS UNDER THE SAMUT SAKHON PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA
  วรัชญ์ณัฏฐ์  ผ่องธรรม, นภาภรณ์  ยอดสิน, พิชญาภา  ยืนยาว / VARATCHANAT  PONGTHAM, NAPAPORN  YODSIN, PITCHAYAPA  YUENYAW
   
 15. ทิศทางผลกระทบ และการปรับตัว ต่ออัตราค่าจ้างขั้นต่ำ 308 บาทของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดสงขลา / DIRECTION OF IMPACTS AND ADAPTATION ON 308-BAHT MINIMUM WAGE OF SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES IN SONGKHLA PROVINCE
  วลัยลักษณ์  รัตนวงศ์, สายฝน ไชยศรี, ปาริชาติ จันทร์ศรีบุตร / WALAILAK RATTANAWONG, SAIFON CHAISRI, PARICHAT JANSRIBOOT  
   
 16. การปรับใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่มีผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักศึกษาในจังหวัดนครปฐม / ADAPTATION OF SUFFICIENCY ECONOMY PHILOSOPHY, AFFECTING THE QUALITY OF LIFE OF UNIVERSITY STUDENTS IN NAKHON PATHOM PROVINCE
  วิศิษฐ์  ฤทธิบุญไชย / WISIT  RITTIBOONCHAI
   
 17. การพัฒนารูปแบบการจัดการความเครียดในภาวะวิกฤตชีวิตของผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชรา / DEVELOPMENT OF STRESS MANAGEMENT PROGRAM FOR LIFE CRISIS OF OLDER PEOPLE IN ELDERLY WELFARE HOUSES
  สมสุข  นิธิอุทัย, ประทีป จินงี่, อรพินทร์ ชูชม / SOMSOOK NITHIUTHAI, PRATEEP JINNGE, ORAPHIN CHOOCOOM
   
 18. พฤติกรรมผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนกลุ่มกรุงธนเหนือ สังกัดกรุงเทพมหานคร / LEADERSHIP BEHAVIOR OF SCHOOL ADMINISTRATORS AFFECTING ACADEMIC ADMINISTRATION OF SCHOOLS IN NORTH KRUNGTHON GROUP UNDER JURISDICTION OF BANGKOK METROPOLITAN
  อัชริตา  ยิ้มสุคนธ์, จิตติรัตน์  แสงเลิศอุทัย, นภาเดช  บุญเชิดชู / ATCHARITA  YIMSUKON, JITTIRAT  SAENGLOETUTHAI, NAPADECH  BOONCHERDCHOO
   
 19. ผลทางกฎหมายของพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษต่อการกักขังแทนค่าปรับ / LEGAL EFFECT OF THE ROYAL PARDON DECREE ON THE CONFINEMENT IN LIEN
  กฤษณ์  วงศ์วิเศษธร, กันตพิชญ์  อินชมพู / KRITZ  WONGVISADETHORN, KUNTAPITCH  INCHOMPOO
   
 20. ระบบการศึกษาเพื่อการเรียนรู้: ทางเลือกเพื่อแก้ปัญหาการบริหารสถาบันอุดมศึกษาแบบแม็กโดนัลด์ในประเทศไทย / EDUCATIONAL SYSTEM FOR LEARNING: AN OPTION FOR SOLVING HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTE OF MCDONALDIZATION IN THAILAND
  นิภาพรรณ  เจนสันติกุล / NIPAPAN  JENSANTIKUL
   
 21. การเรียนรู้แบบสืบเสาะ: กระบวนการเรียนรู้เพื่อปฏิรูปชั้นเรียน / ENQUIRY-BASED LEARNING: A LEARNING PROCESS TO TRANSFORM CLASSROOM
  ยุวพร  ดวงศรี, บุญสม  ทับสาย / YUWAPHORN  DUANGSRI, BOONSOM  TUBSAI
   
 22. การปรับตัวของชุมชนเกาะศาลเจ้าภายใต้ศาสตร์พระราชา รัชกาลที่ 9 เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในมิติวัฒนธรรม / ADAPTATION OF KOH SAN CHAO COMMUNITY UNDER KING RAMA IX’S PHILOSOPHY FOF SUSTAINABLE TOURISM IN A CULTURAL DIMENSION
  ยุวรี  โชคสวนทรัพย์ / YUWAREE  CHOKSUANSAP

เอกสารส่วนหลัง

กองบรรณาธิการ

ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ

ปกหลัง