วารสารสังคมศาสตร์วิจัย ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2561)

เอกสารส่วนหน้า

สารบัญ

บทความ

 1. ความรุนแรงที่สืบเนื่องจากการดื่มสุรา: วิเคราะห์ข่าวในหนังสือพิมพ์รายวันระหว่างปี 2549-2558/
  กันยปริณ  ทองสามสี, อิสระ  ทองสามสี
  THE VIOLENCE RESULTING FROM ALCOHOL MISUSE: AN ANALYSIS FROM THAI DAILY NEWSPAPERS DURING 2006-2015/ KANYAPRIN  TONGSAMSI, ISARA TONGSAMSI
   
 2. ภาวะผู้นำที่แท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9/ ขวัญฤดี  อาภานันท์, นภาภรณ์  ยอดสิน, พิชญาภา  ยืนยาว
  AUTHENTIC LEADERSHIP OF EDUCATIONAL ADMINISTRATORS AFFECTING EDUCATTIONAL INSTITUTIONS’ EFFECTIVENESS UNDER SECONDARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 9/ KWANRUDEE  APANUN, NAPAPORN  YODSIN, PITCHAYAPA  YUENYAW
   
 3. ความเครียดของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม/ ดารารัตน์  ศรีโรจน์ศิลป์, โยธิน  ศรีโสภา, ดวงใจ  ชนะสิทธิ์
  STRESS OF EDUCATIONAL ADMINISTRATORS IN NAKHON PATHOM PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE /  DARARAT  SRIROTSIN, YOTHIN  SRISOPA, DUANGJAI  CHANASID
   
 4. อิทธิพลส่วนประสมการตลาดที่มีต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าเกษตรแปรรูปฟักข้าว/ ธงชัย  พงศ์สิทธิกาญจนา
  MARKETING MIX FACTORS AFFECTING BUYING DECISION OF PROCESSED GAC FRUIT AGRICULTURAL PRODUCTS IN NAKHON PATHOM PROVINCE/ THONGCHAI  PONGSITTIKANCHANA
   
 5. ความคิดเห็นของนักศึกษาครูที่มีต่อกิจกรรมการเรียนการสอนที่ใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือ/ นันท์นภัส  นิยมทรัพย์
  OPINIONS OF TEACHER STUDENTS ON INSTRUCTIONAL ACTIVITIES USING COOPERATIVE LEARNING/
  NANNABHAT  NIYOMSAP
   
 6. สภาพที่เป็นจริงและสภาพที่คาดหวังของการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8/ นิจพิชา  ตันสุวรรณ, โยธิน  ศรีโสภา
  THE ACTUAL AND THE EXPECTED CONDITIONS OF PARTICIPATION IN ACADEMIC ADMINISTRATION OF THE SCHOOL BOARD OF BASIC SECONDARY EDUCATION SCHOOLS UNDER THE OFFICE OF DISTRICT 8/ NITPICHA  TANSUWAN, YOTHIN  SRISOPHA               
                                                
 7. ความฉลาดของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการทำงานเป็นทีมของครูในโรงเรียนประถมศึกษาของรัฐ จังหวัดนครปฐม/
  ประกายดาว  คำป้อม, พิชญาภา  ยืนยาว, นภาภรณ์  ยอดสิน
  SCHOOL ADMINISTRATORS’ QUOTIENT AFFECTING TEACHERS’ TEAMWORK IN GOVERNMENT PRIMARY SCHOOLS, NAKHON PATHOM PROVINCE/ PRAKAYDOW  KOMPOM, PITCHAYAPA  YUENYAW, NAPAPORN  YODSIN
   
 8. พฤติกรรมทางการเมืองที่มีอิทธิพลต่อรูปแบบและกิจกรรมของการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน จังหวัดกาญจนบุรี/
  ปรานต์ชญาน์  กุลหิรัญวิสิฐ, ประสงค์  กัลยาณะธรรม
  THE POLITICAL BEHAVIOURS OF INFLUENCE THE POLITICAL PARTICIPATION OF CITIZENS IN KANCHANABURI PROVINCE/ PRANCHAYA  KULHIRANWISIT, PRASONG  KALAYANATHUM
   
 9. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในกิจกรรมของโรงเรียนตำบลบางหลวง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม/
  ปรารถนา  มูลทองน้อย, จุฑาทิพย์  ถาวรรัตน์, สันติ  ศรีสวนแตง
  FACTORS RELATED TO THE PARTICIPATORY OF PARENT IN THE ACTIVITY OF SCHOOLS IN BANGLUANG SUB-DISTRICT, BANGLEN DISTRICT, NAKHON PATHOM PROVINCE/ Pradthana  Mooltongnoi, Chutathip  Thawornratana, Sunti  Srisuantang
 10. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
  โดยการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับเทคนิค KWDL/ ปิยะทิพย์  เชาว์ฉลาด, นันท์นภัส  นิยมทรัพย์, จินตนา  ศิริธัญญารัตน์
  DEVELOPMENT OF LEARNING ACHIEVEMENT AND MATHEMATICAL PROBLEM-SOLVING ABILITY OF 
  MATHAYOMSUKSA 1 STUDENTS USING PROBLEM-BASED LEARNING WITH KWDL TEACHING TECHNIQUE/ 
  PIYATHIP  CHAOCHALAT, NANNABHAT  NIYOMSAP, CHINTANA  SIRITHANYARAT
 11. ภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษาของรัฐ ในจังหวัดราชบุรี/
  วลีรัตน์  ศิโรรัตน์ธัญโชค, พิชญาภา  ยืนยาว, นภาเดช  บุญเชิดชู
  SCHOOL ADMINISTRATORS’ LEADERSHIP AFFECTING EDUCATIONAL PERSONNEL DEVELOPMENT OF GOVERNMENT PRIMARY SCHOOLS IN RATCHABURI PROVINCE/ WALEERAT  SIRORATTANYACHOK, PITCHAYAPA  YUENYAW,
  NAPADECH  BOONCHERDCHOO

   
 12. การปฏิบัติตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐที่ส่งผลต่อระบบสนับสนุนการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนในกลุ่มกรุงธนใต้ สังกัดกรุงเทพมหานคร/ วิศนีย์  สีเอี่ยม, พิชญาภา  ยืนยาว, เยาวภา  บัวเวช
  IMPLEMENTATION OF PUBLIC SECTOR MANAGEMENT QUALITY AWARD AFFECTING 21st CENTURY SCHOOL SUPPORTING SYSTEMS IN SOUTH KRUNGTHON GROUP UNDER BANGKOK METROPOLITAN/ WITSANEE  SEAIEM,
  PITCHAYAPA  YUENYAW, YAOWAPA BUAWECH

   
 13. การเสริมสร้างพลังอำนาจที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของครูโรงเรียนประถมศึกษาของรัฐในจังหวัดราชบุรี/
  เอกนคร  อัคธรรมโม, พิชญาภา  ยืนยาว, นภาภรณ์  ยอดสิน
  TEACHERS’ EMPOWERMENT AFFECTING TEACHERS’ ORGANIZATIONAL COMMITMENT IN GOVERNMENT PRIMARY SCHOOLS IN RATCHABURI PROVINCE/ AKENAKORN  AUKKATHAMMO, PITCHAYAPA  YUENYAW, NAPAPORN  YODSIN
   
 14. ปริทัศน์หนังสือ: การบริหารทุนมนุษย์เชิงกลยุทธ์เพื่อเพิ่มมูลค่า/ ไชยณัฐ ดำดี
  BOOK REVIEW: STRATEGIC HUMAN CAPITAL MANAGEMENT/ CHAIYANAT DUMDEE
   
 15. ปริทัศน์หนังสือ: 50 แนวคิด ตัวชี้วัด ตัวแบบของการบริหารจัดการที่ยั่งยืน/ นิภาพรรณ เจนสันติกุล
  BOOK REVIEW: 50 CONCEPTS, INDICATORS, MODELS OF MANAGEMENT ADMINISTRATION AND SUSTAINABLE MANAGEMENT ADMINISTRATION/ NIPAPAN JENSANTIKUL
   
 16. กระบวนการลูกเสือกับการป้องกันการกระทำความผิดของเด็กและเยาวชน: ศึกษาตามกรอบทฤษฎีอาชญาวิทยา/
  สัณหกฤษณ์  บุญช่วย, จตุพร  ธิราภรณ์
  SCOUTING PROCESS AND CHILD AND JUVENILE DELINQUENCY PREVENTION: CRIMINOLOGICAL THEORY-BASED STUDY/ SUNHAKRISANA  BOONCHUAY, JATUPORN  THIRAPORN

เอกสารส่วนหลัง

กองบรรณาธิการ

ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ

ปกหลัง