วารสารสังคมศาสตร์วิจัย ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560)

 

เอกสารส่วนหน้า

สารบัญ

บทความ

 1. สมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1/ กรกต ขาวสะอาด, นภาภรณ์ ยอดสิน, นภาเดช บุญเชิดชู
  PRIMARY SCHOOL ADMINISTRATORS’ COMPETENCIES AFFECTING WORK PERFORMANCE IN ACCORDANCE WITH TEACHER PROFESSIONAL STANDARDS UNDER NAKHON PATHOM PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 1/ KORAKOD KHAOSSARD, NAPAPORN YODSIN, NAPADECH BOONCHERDCHOO
   
 2. วัฒนธรรมโรงเรียนที่ส่งผลต่อการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 /จินดาพร เจริญธรรม, พิชญาภา ยืนยาว, นภาเดช บุญเชิดชู
  SCHOOL CULTURE AFFECTING OPERATION OF BUDDHIST-ORIENTED SCHOOLS UNDER SECONDARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 8 / JINDAPORN JAROENTHUM, PITCHAYAPA YUENYAW, NAPADECH BOONCHERDCHOO
   
 3. สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1/ ปรียาภัทร ราชรักษ์, นภาภรณ์ ยอดสิน, นภาเดช บุญเชิดชู
  SCHOOL ADMINISTRATORS’ COMPENTENCY AFFECTING INTERNAL QUALITY ASSURANCE PROCEDURE OF SCHOOLS UNDER NAKHON PATHOM PRIMARY EDUCATION SERVICE AREA OFFICE 1/PREEYAPHAT RATCHARAK, NAPAPORN YODSIN, NAPADECH BOONCHERDCHOO
   
 4. คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อสมรรถนะการปฏิบัติงานของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร / พิมพ์ชนก ตัณฑะเตมีย์, ดรุณี โกเมนเอก, นภาเดช บุญเชิดชู
  CHARACTERISTICS OF SCHOOL ADMINISTRATORS AFFECTING TEACHERS’ PERFORMANCE COMPETENCY UNDER SAMUT SAKHON PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE / PIMCHANOK TANTATEMEE, DARUNEE KOMEN-EK, NAPADECH BOONCHERDCHOO
   
 5. ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2/เพ็ญนภา พลับฉิม, พิชญาภา ยืนยาว, นภาเดช บุญเชิดชู
  ADMINISTRATORS’ ACADEMIC LEADERSHIP AFFECTING SCHOOL EFFECTIVENESS UNDER RATCHABURI PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 2/ PENNAPA PLUBCHIM, PITCHAYAPA YUENYAW, NAPADECH BOONCHERDCHOO
   
 6. แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารงานโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษา ในจังหวัดสุพรรณบุรี / สาทิตย์ ครุฑจันทร์, พิชญาภา ยืนยาว, สุพจน์ เฮงพระพรหม
  MANAGEMENT BEST PRACTICES IN SCHOOLS UNDER EDUCATIONAL FUND PROJECT IN SUPHAN BURI PROVINCE/ SATHIT KRUTJAN, PITCHAYAPA YUENYAW, SUPOJ HENGPRAPROHM
   
 7. การมีส่วนร่วมของบุคลากรที่ส่งผลต่อการดำเนินงานตามมาตรฐาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดราชบุรี / สิริยา ภักดีพิน, พิชญาภา ยืนยาว, จิตติรัตน์ แสงเลิศอุทัย
  PERSONNEL PARTICIPATION AFFECTING OPERATING STANDARDS OF CHILD DEVELOPMENT CENTERS UNDER LOCAL ADMINISTRATIVE ORGANIZATIONS IN RATCHABURI PROVINCE / SIRIYA PUKDEEPIN, PITCHAYAPA YUENYAW, JITTIRAT SAENGLOETUTHAI
   
 8. การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2/
  สุกัญญา วิริยะอารี, พิชญาภา ยืนยาว, นภาเดช บุญเชิดชู
  SCHOOL BASED MANAGEMENT AFFECTING SCHOOL EFFECTIVENESS UNDER RATCHABURI PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 2 / SUKANYA WIRIYAAREE, PITCHAYAPA YUENYAW, NAPADECH BOONCHERDCHOO
   
 9. ารพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร /
  นันท์นภัส ศรีประเทศ, สจีวรรณ ทรรพวสุ
  PERSONNEL DEVELOPMENT OF SCHOOLS UNDER JURISDICTION OF BANGKOK METROPOLITAN PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE/ NANNAPAS SRIPRATHED, SAJEEWAN DARBAVASU
   
 10. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยเรื่อง การอ่านจับใจความสำคัญของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้แบบฝึกทักษะ/ เจษฎา บุญมาโฮม, ธิติรัตน์ รุ่งเจริญเกียรติ
  THE DEVELOPMENT OF THAI LANGUAGE LEARNING ACHIEVEMENT ON READING FOR MAIN IDEA FOR MATAYOMSUKSA 3 USING LANGUAGE EXERCISES/ JESADA BOONMAHOME, THITIRUT RUNGCHAROENKIAT
   
 11.  ความเข้าใจระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ของผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวปากท่า อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม / สุนิตดา เทศนิยม, กฤษฎา ใจซื่อกุล
  UNDERSTANDING IN MINISTRY OF INTERIOR REGULATION ABOUT RULES OF LOCAL COUNCIL CONFERENCE 2004 OF ADMINISTRATORS AND COUNCIL MEMBERS IN BUAPHAKTHA SUB-DISTRICT ADMINISTRATIVE ORGANIZATION, BANGLEN DISTRICT,NAKHON PATHOM PROVINCE/ SUNITDA TESNIYOM, KRITSADA JAISUEKUN
   
 12. ปริทัศน์หนังสือ: การบริหารจัดการองค์การตามทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์/ ไชยณัฐ  ดำดี
  BOOK REVIEW: PUBLIC ADMINISTRATION ORGANIZATION’S MANAGEMENT/ CHAIYANAT  DUMDEE

เอกสารส่วนหลัง

กองบรรณาธิการ

ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ

ปกหลัง